Bardzo duże zainteresowanie konferencją „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Lublinie

14 marca 2017
Bardzo duże zainteresowanie konferencją „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Lublinie

Ponad 250 osób – parlamentarzystów, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji finansowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, świata nauki i techniki oraz duchowieństwa – zgromadziła zorganizowana 7 marca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Odbyła się ona w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Podczas spotkania prezes Artur Michalski omówił najważniejsze zadania NFOŚiGW, w szczególności – co wynika z obowiązków ustawowych – prowadzenie działalności z pełnym wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W bieżącym okresie obowiązywania programu (2014–2020)  Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą dla dwóch osi priorytetowych: energetycznej (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki) oraz ekologicznej (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu).

Uczestnicy spotkania wysłuchali siedmiu prezentacji, w których położono nacisk na informacje techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, jak i odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykaz prezentacji:

  • Efektywność energetyczna a regulacje UE i krajowe (Jarosław Stańczyk – JRPDE, NFOŚiGW)
  • Niskoemisyjna gospodarka i niska emisja (Irena Ryczkowska – JRPDE, NFOŚiGW)
  • Wsparcie doradcze dla gmin realizowane w ramach PDE na terenie województwa lubelskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (dr inż. Kajetan Kościk, partner projektu JRPDE, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
  • Klastry energii, gmina samowystarczalna, e-mobilność (Jan Rakowski – JRPDE, NFOŚiGW)
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE (Irena Ryczkowska, Anna Trudzik – JRPDE, NFOŚiGW, dr inż. Kajetan Kościk, partner projektu JRPDE, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE przez WFOŚiGW w Lublinie (Jacek Mazurek – WFOŚiGW w Lublinie)
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (Anna Milewska, Wiceprezes BOŚ SA)

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika