Szkolenie OZE w Bydgoszczy

28 marca 2017
Szkolenie OZE w Bydgoszczy

W dniu 30 marca 2017 r. w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” realizowana w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem konferencji, organizowanej przez WFOŚiGW w Toruniu we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy jest zaprezentowanie aktualnej oferty finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Toruniu oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zostaną  również przedstawione główne założenia Projektu Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3, działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, w I Osi  Priorytetowej „Zmniejszenie efektywności gospodarki”  POIiŚ (w latach 2014-2020).

Prelegentami będą specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Toruniu jak również Koordynator Zespołu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy, którzy przedstawią warunki uzyskania dofinansowania w ramach aktualnych programów.

Udział  w konferencji jest bezpłatny.Zgłoszenia należy przesyłać na adres: doradztwo@wfosigw.torun.pl

Źródło: http://www.wfosigw.torun.pl

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika