Dokumenty normatywne w fotowoltaice – dodatek do Magazynu Fotowoltaika

12 stycznia 2021
Dokumenty normatywne w fotowoltaice – dodatek do Magazynu Fotowoltaika

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój fotowoltaiki (PV), która – jak się oczekuje – wniesie istotny wkład w realizację europejskich i  światowych celów w zakresie łagodzenia zmian klimatu. Jest to technologia odnawialnych źródeł energii (OZE) o największym potencjale obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności, z  możliwością eksploatacji praktycznie nieograniczonych niczym zasobów. Aby zapewnić jakość, niezawodność i zrównoważony rozwój produktów, a  także przejrzyste warunki rynkowe, szybkiemu rozwojowi technicznemu fotowoltaiki muszą towarzyszyć normy opracowane i  przyjęte na szczeblu międzynarodowym.

Jednymi ze wskaźników świadczących o  dojrzałości i  mocnej pozycji rynkowej określonej branży są liczba i zakres wspierających ją, a wynikających z  zapotrzebowania, dokumentów normatywnych. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, że tak właśnie jest w  przypadku fotowoltaiki. Świadczy o  tym ogromna liczba zestawionych w  tym opracowaniu dokumentów normatywnych pokrywających nie tylko zagadnienia bezpośrednio związane z  branżą fotowoltaiczną, lecz także obejmujące wiedzę z takich dziedzin, jak: elektronika, elektryka, elektrotechnika, metrologia, chemia, elektrochemia, materiałoznawstwo, mechanika, optyka, budownictwo, meteorologia, klimatologia, ochrona środowiska, a wreszcie informatyka. Wiele z  tych dokumentów tu już kolejne, ciągle dopracowywane i  aktualizowane wydania. Tytuły norm zostały zebrane– choć z pewnością nie wszystkie – w wersji oryginalnej (anglojęzycznej) oraz w  polskim tłumaczeniu, i pogrupowane tematycznie w 25 tabelach.

Zdecydowana większość z  nich została opatrzona krótkim opisem, który często jest własnym tłumaczeniem zakresu normy przez autora i nie ma charakteru formalnego. Jeżeli norma została przyjęta przez PKN jako norma polska, zaznaczone jest to przy jej sygnaturze oznaczeniem PN-EN.

Autor opracowania:

dr inż. Tadeusz Żdanowicz

jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego, a także Przewodniczącym Komitetu Technicznego KT 54 (Chemiczne Źródła Prądu) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. KT 54 jest odpowiedzialny za wdrażanie na rynek krajowy norm IEC z zakresu fotowoltaiki.

Prenumeratorzy Magazynu Fotowoltaika otrzymują dodatek „Dokumenty normatywne w fotowoltaice”  bezpłanie, razem z wydaniem 4/2020.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika