Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

2 kwietnia 2020
Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

W pakiecie ustaw przyjętym w dniu 31 marca 2020 r., nazwanym Tarczą antykryzysową, znalazło się również rozwiązanie przeznaczone dla energetyki odnawialnej, którego celem jest minimalizacja negatywnych skutków, jakie epidemia COVID-19 może wywrzeć na ten sektor. Jest to jednak zmiana typowo punktowa, dotycząca jedynie części instalacji OZE.

Jakich instalacji OZE dotyczy rozwiązanie?

Rozwiązanie dotyczy wytwórców, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z OZE – zarówno tych, którzy wygrali takie aukcje przed wejściem w życie Tarczy antykryzysowej, jak i takich, którzy wygrają nowe aukcje.

Na czym polega przyjęte rozwiązanie?

Zgodnie z przyjętą zmianą do ustawy o odnawialnych źródłach energii, dodano do niej prawo wytwórców, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, do wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o:

 • przedłużenie terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE, oraz
 • wydłużenie okresu, w którym powinny zostać wyprodukowane urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wyprowadzenia mocy.

w obu przypadkach maksymalnie o 12 miesięcy.

Przypomnijmy, że obowiązujące reguły nakładają na wytwórcę, który wygrał aukcję zorganizowaną dla instalacji fotowoltaicznych, obowiązek rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia wygranej przez niego sesji aukcji. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego naruszenie powodu utratę prawa do wsparcia oraz zakaz uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez 3 lata od dnia upływu tego terminu. Podobnie w odniesieniu do wieku urządzeń obecne reguły wymagają, aby urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej, służące do wytwarzania i przetwarzania tej energii elektryczne, zostały wyprodukowane w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji. Dzięki zaproponowanemu mechanizmowi okres ten może w obu przypadkach wynieść maksymalnie 36 miesięcy.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Nowa regulacja pozwala wytwórcy na jednorazowe złożenie wniosku do Prezesa URE o przedłużenie terminu sprzedaży energii elektrycznej oraz wydłużenie okresu produkcji urządzeń wytwarzających energię elektryczną, najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwotnego, 24-miesięcznego terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej. Wniosek można złożyć tylko raz.

Jakie są wymagania wobec wniosku?

Wniosek o przedłużenie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
 • określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
 • wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
 • zaktualizowaną (przedłużoną) gwarancję bankową
 • oświadczenie:
 • dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub
 • wnioskodawcy– potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozpatrując wniosek o przedłużenie Prezes URE bierze pod uwagę wpływ tego stanu na:

 • dostawy urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE lub
 • dostawy elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE, lub w realizacji takiej instalacji oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub
 • realizację odbiorów lub rozruchu instalacji OZE, lub
 • uzyskiwanie koncesji albo wpis do rejestru małych instalacji OZE.

Odmowa udzielenia zgody na przedłużenie terminu następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedłużenie terminu przyłączenia do sieci

W razie udzielenia przez Prezesa URE zgody na przedłużenie terminu, zmianie ulec powinna również umowa o przyłączenie do sieci, poprzez dostosowanie terminu dostarczenia energii elektrycznej do sieci.

Ocena rozwiązania

Zaproponowane w Tarczy antykryzysowej rozwiązanie należy uznać za słuszne, gdyż chroni wytwórców przed, jeszcze nie do końca przewidywalnymi, skutkami epidemii wywołanej COVID-19. Pozwala na ograniczenie ryzyka niewypełnienia najbardziej istotnych obowiązków (obok obowiązku wolumenowego) ciążących na wytwórcach, którzy wygrali aukcje. Tarcza antykryzysowa nie odpowiada jednak na wszystkie potrzeby wytwórców budujących instalacje OZE, w szczególności tych instalacji, które realizowane są poza systemem aukcyjnym lub tych, które przygotowywane są w oczekiwaniu na kolejne aukcje. Dla takich instalacji wiążące są wciąż terminy z umów o przyłączenie, których zmiana wymagać będzie odrębnych renegocjacji z operatorami systemów elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 45 oraz art. 84 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

Przemysław Kałek

Kancelaria Prawna Radzikowski Szubielska i Wspólnicy