Fotowoltaika pierwsza w aukcji

8 marca 2016
Fotowoltaika pierwsza w aukcji

W dniu 4 marca 2016 r. prezes URE wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dotyczy ono instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego.

Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania.

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzane będą w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Ilość energii podlegająca sprzedaży w każdej sesji aukcji wynikać będzie z ogłoszenia Prezesa URE, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o OZE, z zastrzeżeniem wolumenów określonych w odpowiednich przepisach: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym.

Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE, którzy rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji, podlegają procedurze oceny formalnej, na podstawie art. 75 ustawy o OZE. Procedurę przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Wydane zaświadczenie stanowi podstawę dopuszczenia instalacji OZE do udziału w aukcji.

Do aukcji będą mogli przystąpić także wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących, tj. takich, które po raz pierwszy wytworzą energię elektryczną przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, a zatem – w aktualnym stanie prawnym – w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. Wytwórcy ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji na podstawie złożonej do Prezesa URE deklaracji. Przepisy dotyczące składania deklaracji wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Stosownie do art. 79 ustawy o OZE, wytwórca w każdej ze wskazanych powyżej kategorii instalacji OZE, jako uczestnik aukcji składa – w trakcie sesji aukcji – jedną ofertę dla energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji.

Mechanizm aukcyjny ma na celu wspieranie instalacji wytwarzających energię elektryczną przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji.

Aukcje organizowane są oddzielnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1 MW, z uwzględnieniem art. 72 ustawy o OZE.

Internetowa Platforma Aukcyjna – jako narzędzie informatyczne dedykowane systemowi aukcyjnemu – została odebrana od wykonawcy z końcem 2015 r. i w najbliższych tygodniach będzie udostępniona w sieci publicznej, celem przeprowadzenia testów z udziałem jej przyszłych, potencjalnych użytkowników.

Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła – zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.).

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika