Huawei Polska partnerem technologicznym międzynarodowej konferencji naukowej

9 października 2023
Huawei Polska partnerem technologicznym międzynarodowej konferencji naukowej

Huawei Polska została partnerem technologicznym I międzynarodowej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu”

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 12 października 2023 r. jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online w językach polskim i angielskim. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów ma być cyklicznym miejscem prezentacji i upowszechniania wyników badań, aktualnej wiedzy, przeglądu wiedzy i rozwiązań. Służyć ma wymianie poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym intensywnie rozwijających się technologii, takich jak  instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne razem z punktami i stacjami ich ładowania oraz liczne inne, określane jako rozwiązania inteligentnego domu. Podczas konferencji odbędzie się również prezentacja nowych stanowisk badawczych i szkoleniowych w CNBOP-PIB, zbudowanych w celu doskonalenia ochrony przeciwpożarowej instalacji PV, magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Problematyka bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych w badaniach i pracach CNBOP-PIB nie jest zagadnieniem nowym. W 2021 r. Instytut opublikował w dostępie otwartym pozycje tematyczne, m.in.: Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych (wyd. 2021 r.), a także Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznychOkreślenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. W przygotowaniu natomiast jest kolejna publikacja z serii standardów CNBOP-PIB – dokumentacja projektowa PV (planowane wydanie w 2023 roku). W Centrum powstały także nowe stanowiska badawcze, pozwalające na potwierdzanie (badania) funkcjonalności wyrobów (elementów instalacji PV) istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ekip ratowniczych, takich jak:

  • wykrywanie łuku elektrycznego i przerywanie zwarcia łukowego w obwodach DC instalacji PV oraz sygnalizacji alarmowej,
  • rozłączanie zasilania PV i sygnalizacja stanów pracy instalacji PV dla ekip ratowniczych.

Stanowiska te umożliwiają badania i testy funkcjonalne różnych konfiguracji instalacji PV w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Służą one także upowszechnianiu wiedzy, dydaktyce i szkoleniom, w tym wypracowaniu wzorcowej dokumentacji projektowej instalacji PV dla obiektów budowlanych, opracowaniu standardów technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak: wytyczne, wymagania dla wyrobów, metody badań itp. Powstałe stanowiska badawcze i szkoleniowe, będące jednocześnie czynnymi instalacjami PV wyposażonymi w magazyn energii i punkt ładowania pojazdów elektrycznych, zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Dodatkowo omawiane będą zastosowane na tych stanowiskach techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych służące ochronie przeciwpożarowej tych instalacji. Zaprojektowane i wykonane instalacje przyczynią się ponadto do powstania rekomendacji rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które łączą funkcjonalności użytkowe, pokazowo-szkoleniowe i możliwości badawcze.

Niezależnie CNBOP-PIB prowadzi – samodzielnie, jak i z partnerami technologicznymi – liczne inne działania, badania i prace, których wyniki i uzyskane doświadczenia upoważniają do formułowania wniosków, definiowania zagrożeń, oceny ich ryzyka, określania potrzeb i wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ich upowszechniania. Prowadzone od kilku lat w Instytucie badania baterii pojazdów elektrycznych dostarczyły określonych doświadczeń, wiedzy i wyników badań różnych wyrobów. Badania te są w ostatnim czasie rozszerzane o techniczne systemy zabezpieczeń dedykowane detekcji i kontroli pożaru w punktach ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Badania i uzyskane doświadczenie w powiązaniu ze współpracą z PSP i partnerami technologicznymi dodatkowo przyczyniło się do opracowania w roku bieżącym poradnika dla ratowników pt. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym oraz przygotowania i realizacji dedykowanego szkolenia w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu bezpieczeństwa pożarowego są dotychczasowe doświadczenia, badania i ich wyniki, oferowane nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii i stacje ładowania, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne zdarzeń z udziałem instalacji PV, magazynów energii, punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, w tym wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej związane z masowym ich stosowaniem. Dodatkowo do rozwoju tego obszaru przyczyniają się prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach.. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać formułowaniu wniosków, identyfikowaniu potrzeb i zaproponowaniu działań mających na celu doskonalenie ochrony przeciwpożarowej przedmiotowych instalacji.

W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, producenci, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia w zakresie wskazanym w poniższym programie konferencji.

PATRONAT:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

PATRONAT MEDIALNY:

Przegląd Pożarniczy

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PZU LAB S.A.

European Fire Safety Alliance

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Professed Chamber of Fire Protection Czech Republic

Akademia Pożarnicza

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

PARTNERZY:

Koło SITP przy CNBOP-PIB

Neuron Sp. z o.o. Sp. k

Gras PPPH

Robert Bosch Sp. z o.o.

Huawei Digital Power – Partner Technologiczny

Bruk-Bet Sp. z o.o.

TechSterowniki Sp. z o.o.

Ambient System Sp. z o.o.

WYSTAWCY:

AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o.

NEURON Sp. z o.o. Sp. k.

SOLARSTOP Sp. z o.o.

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

HUAWEI DIGITAL POWER – PARTNER TECHNOLOGICZNY

SOLAREDGE TECHNOLOGIES (Poland) Sp. z o.o.

TECHSTEROWNIKI II Sp. z o.o.

BRUK-BET® Sp. z o.o.

Gras PPPH

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. instytutu (CNBOP-PIB)

prof. dr hab. Anna RABAJCZYK

prof. dr hab. Robert SOCHA, prof. uczelni (AWSB)

nadbryg. dr inż. Adam KONIECZNY

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni (APoż)

dr hab. inż. Jacek DYBAŁA, prof. uczelni (PW)

dr inż. Piotr PIÓRKOWSKI, prof. uczelni (PW)

płk rez. dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. uczelni (WAT)

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. uczelni (AWSB)

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. uczelni (AWSB)

bryg. dr hab. inż. poż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni (Apoż)

dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI, prof. uczelni (UTH Radom)

bryg. dr inż. Paweł JANIK

dr inż. Dariusz GOŁĘBIEWSKI

ppłk dr inż. Michał JASZTAL

bryg. mgr inż. Jacek ZALECH

bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI

bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA

bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI

bryg. dr inż. Artur ANKOWSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

mgr inż. Michał PIETRZAK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Ilona MASNA

Członkowie:

dr inż. Michał CHMIEL

mgr inż. Michał PIETRZAK

mgr inż. Ilona MAJKA

mgr inż. Piotr TRZEWIK

mgr inż. Damian BĄK

mgr Marcin TWARDOWSKI

mgr inż. Ewa SOBÓR

mgr inż. Anna BANULSKA

mgr Marta IWAŃSKA

Organizator przewidział podczas konferencji wystawę.

Stanowiska wystawowe będą zlokalizowane przy sali konferencyjnej i na zewnątrz budynku. Organizator – z uwagi na hybrydową formułę konferencji – przewiduje dla uczestników relację online z konferencji oraz wystawy.

PROGRAM