...

Kable elektryczne do instalacji fotowoltaicznych

27 lutego 2020
Kable elektryczne do instalacji fotowoltaicznych

„Nieliczni elektrycy naprawdę rozumieją, jak wielkie znaczenie ma poprawność terminologiczna
w tekstach technicznych, w podręcznikach, poradnikach, artykułach i rozprawach naukowych,
w dokumentacji technicznej, a zwłaszcza w normach i przepisach” – tak rozpoczyna abstrakt dr inż. Edward Musiał w artykule pt. „Polskie słownictwo elektrotechniczne na kolejnym rozdrożu”.

Tylko ścisła i zrozumiała definicja pozwala na właściwe, szybkie i jednoznaczne identyfikowanie terminu technicznego.

Przytoczony wyżej cytat dotyczy również nazewnictwa przewodów i kabli elektrycznych stosowanych
w fotowoltaice (PV). Autor niniejszego artykułu w pełnym zakresie zgadza się ze stanowiskiem dr. inż. Edwarda Musiała oraz wspiera wszystkich reprezentujących pogląd, że czas przeciwstawić się powszechnej degrengoladzie polskiego słownictwa technicznego.

Poprawne nazewnictwo

Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego (żyła), najczęściej z miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany lub bez izolacji, jak ma to miejsce w linii napowietrznej.
Kabel elektrycznyrodzaj przewodu elektrycznego
izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym.

Czy można zatem zamiennie używać terminów przewód elektryczny i kabel elektryczny?

Normy i przepisy

Przystępujemy do budowy instalacji fotowoltaicznej – uwaga – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy w naszym kraju istnieją takie przepisy? Projektanci, instalatorzy i inne osoby, a także podmioty uczestniczące w procesie powstawania instalacji fotowoltaicznej powinni (używam określenia normatywnego: powinni) rozpocząć swoje działania od zaznajomienia się z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05P Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 7-12: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Dotyczy to zwłaszcza osób, które rozpoczynają prace związane z fotowoltaiką i nie są jeszcze obeznane z przedmiotowym dokumentem. Stanowi on część najważniejszej obowiązującej w Polsce i całej Unii Europejskiej (UE) normy elektrycznej PN-HD 60364, przywołanej w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. oznaczające obowiązek jej stosowania – stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, styczeń 2019 r.).

Bardzo często na forach internetowych lub w grupach tematycznych dotyczących działania instalacji PV padają pytania o źródła przepisów określających właściwe rozwiązania techniczne, pojawiają się dyskusje o zastosowanych urządzeniach, aparatach elektrycznych i produktach dla fotowoltaiki. Zaznajomienie się z przedmiotową normą rozwieje wiele wątpliwości, zwłaszcza że dokument ten istnieje w polskiej wersji językowej i jego tekst (wraz z licencją) można kupić na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Poprawne nazewnictwo

Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego (żyła), najczęściej z miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany lub bez izolacji, jak ma to miejsce w linii napowietrznej.
Kabel elektrycznyrodzaj przewodu elektrycznego
izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym (…)

Cały artykuł można przeczytać w numerze 4/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj