Kobiety w fotowoltaice

7 grudnia 2022
Kobiety w fotowoltaice

Mimo że kobiety stanowią prawie połowę światowej populacji, równouprawnienie płci pozostaje wielkim wyzwaniem. Kobiety wciąż są często ignorowane, niedoceniane lub niewłaściwie opłacane, co ogranicza ich zdolność do bycia dynamicznymi uczestnikami gospodarki i społeczeństwa.

W przemyśle energetycznym kobiety są znacząco niedostatecznie reprezentowane. Stanowią mniej niż jedną czwartą siły roboczej w całej energetyce, a w sektorze energii odnawialnej jedną trzecią zatrudnionych. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna mają kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji, znacznego ograniczenia emisji CO2 i pomocy w łagodzeniu zmiany klimatu. Transformacja energetyczna może pobudzić rozwój gospodarczy i stworzyć miejsca pracy. Szacuje się, że rynek pracy w zakresie energii odnawialnej wzrósł już do około 12 mln miejsc pracy w 2020 r. i oczekuje się, że do 2050 r. wzrośnie prawie czterokrotnie.

Sektor fotowoltaiki (PV) jest największym pracodawcą wśród branż odnawialnych źródeł energii, zapewniając około 4 miliony miejsc pracy. Rozwijająca się fotowoltaika oferuje długoterminowe i ambitne możliwości kariery. Sektor ten pozostanie największym motorem wzrostu zatrudnienia w branż energii odnawialnej, zapewniając około 15,5 mln miejsc pracy do 2050 r., oferując prawdziwy potencjał i różnorodność zawodów dla kobiet i mężczyzn.

Bez zawodowego zaangażowania kobiet, wzrost energii ze źródeł odnawialnych nie osiągnie swojego potencjału. Jeśli branża fotowoltaiczna nie uwzględni aspektu płci poprzez zatrudnienie większej liczby kobiet, straci duży zasób talentów z umiejętnościami i ważnymi predyspozycjami dla tej rozwijającej się gałęzi przemysłu i energetyki. Co więcej, sektor straci szansę na stworzenie lepszego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, ponieważ udowodniono, że większa liczba kobiet w miejscu pracy poprawia kulturę organizacyjną. Skutkuje to lepszym zaangażowaniem pracowników i stabilizuje zatrudnienie.

Płciowy wymiar energii odnawialnej jest kluczowym obszarem zainteresowania prac analitycznych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA w zakresie istniejących i powstających miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej. Celem tych analiz jest ulepszenie bazy dowodowej dla podejmowania właściwych decyzji przez zarządzających, przedstawicieli przemysłu i praktyków zajmujących się rozwojem fotowoltaiki. Rosnąca liczba prac doprowadziła do powstania serii raportów „A Gender Perspective”.

Wydarzenie Women in Solar PV zainauguruje najnowszy raport IRENA serii Solar PV „A Gender Perspective”, na temat roli kobiet w sektorze fotowoltaicznym.

Grafika: Katarzyna Grabania
Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA
Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika