Model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oparty na projektach badawczych

20 lipca 2021
Model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oparty na projektach badawczych

Firma Alter Energia Sp. z o.o., której korzenie sięgają 30-letniej historii firmy Alter SA z Tarnowa Podgórnego, jako jednostka badawczo-rozwojowa (B + R) powołana została w 2017 roku. Ideą oraz misją firmy jest promocja dobrych praktyk związanych z alternatywnymi źródłami energii na polskim i europejskim rynku. Głównymi specjalizacjami spółki są fotowoltaika oraz technologie wodorowe.

Spółka zdobywa przewagę rynkową poprzez koordynację swoich ruchów biznesowych z pracą różnych działów nauki w Polsce. Model prowadzenia biznesu opiera się na zdobywaniu oraz szerzeniu wiedzy w specjalnościach elektrotechnicznych, bezpieczeństwa energetycznego, automatyzacji przemysłowej oraz technologiach fotowoltaicznych. Spółka m.in. dzięki systemowi zarządzania oraz – nie bójmy się powiedzieć – etycznemu podejściu w biznesie współpracuje z polskimi uczelniami wyższymi, promując polską myśl inżynieryjną oraz polską partycypacyjną ideę prowadzenia biznesu na fundamencie nauki. Spółka realizuje autorskie projekty badawcze, które znajdują się na różnych szczeblach zaawansowania. Obecnie w ciągłej 15-letniej realizacji badawczej jest projekt AIEM (Alter Inteligent Effective Measure). Jako jednostka B + R, której głównym celem jest promocja alternatywnych źródeł energii opartych na rozwiązaniach technologicznych, które cechują się: trwałością, wydajnością, efektywnością oraz ekonomicznością zastosowania. Na podstawie tych założeń stworzony został cały system zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Wykreowano procesy technologiczne i strukturalne w celu ukazania społeczeństwu zalet oraz wad poszczególnych rozwiązań w możliwie jak najprostszy sposób. Inicjatorem i głównym inżynierem projektu został Zbigniew Wasielewski – prezes Zarządu Alter Energia Sp. z o.o.

Cel badawczy AIEM

Założeniem oraz głównym motorem napędowym badania jest jak najprostsze i pragmatyczne ukazanie funkcjonalności i użyteczności modułów fotowoltaicznych pracujących w rzeczywistych warunkach. Celem nadrzędnym jest ukazanie przykładu zarówno ekonomicznej, jak i technicznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz określenie walorów użytkowych poszczególnych komponentów z branży alternatywnych źródeł energii. Cechy użytkowe projektu mają na celu promowanie zsynchronizowanych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki oraz ukazanie wrażliwości materiałowo-ekonomicznej wybranych rozwiązań.

Metody badawcze AIEM

Projekt AIEM cechuje rozpoznanie zadania badawczego, głównie w początkowej fazie, na metodach heurystycznych takich jak:

 • podjęcie decyzji o sposobie poszukiwania,
 • zgromadzenie istotnych informacji,
 • znalezienie odpowiedniej metody rozwiązania danego problemu,
 • skonkretyzowanie sposobu rozwiązania,
 • wykorzystanie w praktyce wybranego wariantu rozwiązania zadania.

Na podstawie zdiagnozowanych barier wejść i wyjść została sformułowana klasyfikacja poszczególnych cech użytkowych, zostały w sposób pragmatyczny nadane wagi poszczególnym segmentom, a także zaproszono fabryki oraz głównych dystrybutorów do udziału w projekcie. W fazie kształtowania projektu wyselekcjonowano produkty oraz określono pola badawcza i sposób rywalizacji poszczególnych wyrobów. Zastosowano techniczne rozwiązania pomiarowe w postaci czujników i mierników parametrów środowiskowych, zakupiono niezbędną aparaturę pomiarową oraz podpisano umowy na przeprowadzenie cyklu badawczego przez instytucje naukowe i dydaktyczne.

Proces badawczy

Zebranie całości dokumentacji oraz rzetelna analiza wrażliwości metodą 360 stopni, a także metodami analizy strategicznej, opracowaną w polskiej myśli ekonomicznej, dało pierwszy obraz sklasyfikowania obiektów technicznych i wyszczególnienia kategorii, takich jak:

 • stabilność,
 • wartość technologiczna,
 • gwarancja produktowa materiałowa, liniowej degradacji produktu,
 • zastosowane komponenty techniczne,
 • stabilność podmiotu produkcyjnego,
 • marketing marki,
 • rozpoznawalność marki,
 • możliwości zastosowania,
 • rynkowa cena,
 • trwałość,
 • wskaźnik wad,
 • otoczenie interesariuszy.

Na podstawie sklasyfikowanych kategorii dla każdego produktu określono wagi i przydzielono oceny matematyczne w skali od 1 do 5. W celu określenia walorów wartości technicznej posłużono się badaniami przeprowadzonymi w polskich instytutach naukowych, które określały siłę i przewagę danego produktu. Dzięki zaangażowaniu firmy Alter Energia Sp. z o.o. skorzystano również z oficjalnych wyników badań publikowanych przez globalne laboratoria badawcze oraz jednostki notyfikujące dane wyroby gotowe w poszczególnych segmentach rynkowych. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy dystrybutorami i fabrykami badanie nabrało międzynarodowego standardu oraz wysokiej jakości wkładu merytorycznego.

Efekt badawczy

Końcowym etapem opartym na fundamentach zarówno wkładu merytorycznego, jak i technicznego było stworzenie autorskiego wskaźnika AIEM (ang. Alter Inteligent Effective Measure), który w sposób rzetelny określa walory i wady poszczególnych produktów. Dzięki zastosowaniu algorytmu przeliczeniowemu ukazano skuteczność, wartość ekonomiczną poszczególnego wyrobu w oparciu o kartę pomiarową. Wyniki zbierane są w trybie ciągłym i na bieżąco aktualizowane dzięki zastosowaniu rozwiązań dygitalizujących proces pomiarowy. Zespół badawczy na podstawie literatury technicznej przeanalizował i sklasyfikował wyroby, nadaj im unikatową miarę – wskaźnik funkcjonalności użytkowej cech ekonomiczno-technicznych, w skrócie AIEM. Prostota ukazania wyników wynikająca z zastosowania wskaźnika daje jasny obraz o sile danego produktu. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mocniejszy jest produkt, przy czym miara ta uwzględnia jego walory techniczne i ekonomiczne.

Całość projektu można śledzić na www.aiem.pl