Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

7 października 2021
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął, a w dniu 4 października Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw).

Nowelizacja ta przynosi szereg interesujących zmian dla branży fotowoltaicznej, wpływających zarówno na etap inwestycyjny, jak i późniejszy etap eksploatacji instalacji fotowoltaicznych:

  • zmianie ulega próg mocowy wymagający uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej – z dotychczasowych 500 kW do 1 MW. Instalacje o mocy pomiędzy 50 kW a 1 MW zaliczane będą teraz do kategorii małych instalacji OZE.
  • pojawia się definicja „łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej” instalacji OZE – dla instalacji fotowoltaicznych jest to łączna moc znamionowa czynna modułu fotowoltaicznego podana przez producenta na tabliczce znamionowej.
  • przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2047 r. ulega okres funkcjonowania systemu wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych korzystających z systemu aukcyjnego, a same aukcje będą organizowane do dnia 31 grudnia 2027 r. (pod warunkiem zgody Komisji Europejskiej).
  • do dnia 30 czerwca 2047 r. przedłużony zostaje obowiązek sprzedawcy zobowiązanego do kupowania zaoferowanej mu energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych niekorzystających z systemu rozliczenia tzw. „opustem” (okres zakupu wynosi wciąż maksymalnie 15 lat).
  • podniesiona zostaje granica, ze 100 kW do 500 kW mocy zainstalowanej, dla budowy wolnostojących instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych klas V, VI, VIz i na nieużytkach, bez konieczności wcześniejszego wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, a w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  • instalacje fotowoltaiczne montowane na budynkach nie podlegają już żadnym ograniczeniom planistycznym.
  • zmienione zostają zasady rozliczania ujemnego i dodatniego salda dla instalacji fotowoltaicznych korzystających z systemu aukcyjnego – rozliczenie następuje w ciągu każdych trzech lat kalendarzowych okresy wsparcia, a nie dopiero po upływie pełnego okresu wsparcia.

Zmiany wynikające z nowelizacji wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przemysław Kałek

Radca prawny