Ogłoszenie w sprawie nabycia instalacji PV

12 marca 2018
Ogłoszenie w sprawie nabycia instalacji PV

PGE Energia Odnawialna S.A. rozpatruje możliwość nabycia:

1. Projektów instalacji fotowoltaicznych, o mocy jednostkowej do 1 MW, należących do wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE dla tych instalacji, w pakietach nie mniejszych niż 10 projektów o mocy jednostkowej do 1 MW każda.

2. Istniejących (eksploatowanych) instalacji fotowoltaicznych, o mocy jednostkowej do 1 MW, należących do wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE dla tych instalacji, w pakietach nie mniejszych niż 5 istniejących (eksploatowanych) instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 1 MW każda;

Oferty ww. instalacji proszę wysyłać do 16 marca br. na adresy email: piotr.majchrzak@gkpge.pl oraz sebastian.slomka@gkpge.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:22 433 1322 lub 22 433 1333.

Niniejsze ogłoszenie jest kierowane w celu ustalenia zainteresowania podjęciem ewentualnej, przyszłej współpracy, której minimalne wymagania i zasady zostały określone w niniejszym dokumencie oraz uzyskania propozycji szczegółowych warunków tej współpracy.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Wszelkie uzgodnienia, które nie mają formy pisemnej będą traktowane jedynie jako ustalenia robocze mające na celu sformułowanie warunków ewentualnej przyszłej współpracy. PGE Energia Odnawialna S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze złożeniem oferty, w tym wymaganych informacji, a także nie pokrywa żadnych kosztów, które zostaną poniesione w związku z przygotowaniem lub przedłożeniem oferty.

Doręczenie PGE Energia Odnawialna S.A. oferty lub potwierdzenie przez PGE Energia Odnawialna S.A. takiego doręczenia nie stanowi oświadczenia woli PGE Energia Odnawialna S.A. i nie powoduje zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązania przez PGE Energia Odnawialna S.A., a jest jedynie zaproszeniem do ewentualnego nawiązania możliwości współpracy z oferentem. Dla potrzeb niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania art. 681, 682 i 69 k.c.

PGE Energia Odnawialna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zakończenia procedury prowadzącej do potencjalnego nabycia ww. instalacji bez podania przyczyny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

Źródło: PGE Energia Odnawialna

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika