Perspektywa przyszłych aukcji

10 marca 2017
Perspektywa przyszłych aukcji

W kolejnych aukcjach, które mają się odbyć w 2017 r. rząd przewiduje zakontraktowanie znacznie większego wolumenu energii elektrycznej z podziałem na większą liczbę koszyków technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych dedykowanych dla instalacji nowoprojektowanych. Z projektu rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji wynika, że jako pierwsza w 2017 r. zorganizowana zostanie aukcja dla nowych instalacji OZE nie większych niż 1 MW w koszyku „inne”, dedykowanego w szczególności instalacjom fotowoltaicznym. W tym zakresie warto również wskazać, że nadal trwają prace nad wydaniem rozporządzenia określającego ceny referencyjne (ceny maksymalne) obowiązujące w 2017 r., jakie w ramach aukcji będą mogli zaproponować poszczególni wytwórcy. Z projektu wynika, że cena referencyjna zostanie obniżona zarówno dla instalacji fotowoltaicznych do 1 MW, dla których proponuje się cenę na poziomie 450 zł/MWh, jak i dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 1 MW, dla których proponuje się cenę na poziomie 425 zł/MWh. Warto podkreślić, że proponowany w rozporządzeniu poziom cen maksymalnych choć został obniżony w stosunku do cen referencyjnych obowiązujących w 2016 r. to i tak znacząco przewyższa kwoty uzyskiwane w ramach aukcji z dnia 30 grudnia 2016 r., na której najwyższe ceny oscylowały w granicach 408 zł/MWh.

Artykuł: Pierwsza polska aukcja OZE – wnioski oraz perspektywa na przyszłość ukaże się w numerze marcowym Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj