Projekt SINGULAR

14 marca 2017
Projekt SINGULAR

Źródła energii odnawialnej (RES) znajdujące się na wyspach i w innych odizolowanych miejscach można teraz łatwiej łączyć ze sobą w sieci inteligentne dzięki pewnej unijnej inicjatywie.

W słonecznych lub wietrznych europejskich regionach, takich jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Portugalia lub Zjednoczone Królestwo, możliwości wykorzystania RES są bardzo duże. Znaczna część RES znajduje się w odizolowanych (niepołączonych z innymi) sieciach energetycznych. Zarządzanie tymi sieciami jest szczególnie trudne ze względu na nieprzewidywalność i zawodność wytwarzania elektryczności.

W ramach ambitnego projektu SINGULAR (Smart and Sustainable Insular Electricity Grids under Large-Scale Renewable Integration) badano odpowiednie procedury i narzędzia do planowania i obsługi sieci.

Celem było opracowanie skutecznych rozwiązań i zdobycie informacji, które pozwoliłyby zmaksymalizować integrację odizolowanych i wysoce niestabilnych źródeł energii. Ponadto, użyto narzędzi do obsługi i planowania w różnych odizolowanych sieciach energetycznych w pięciu krajach Europy.

Dzięki temu opracowano kody programistyczne dla przyszłych generacji inteligentnych odizolowanych sieci energetycznych oraz przygotowano zalecenia dotyczące rozproszonych urządzeń i systemów generacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na magazynowanie energii elektrycznej, aby pomóc ustabilizować nieregularne dostawy energii z RES.

Do opracowanych narzędzi operacyjnych należą narzędzia do prognozowania RES, analizy mocy, planowania oraz zarządzania ryzykiem i niepewnością. Serwis prognostyczny wykorzystuje historyczne dane pogodowe do szacowania cogodzinnej produkcji RES w kilku najbliższych dniach. Poczyniono znaczne postępy w zakresie opracowywania narzędzi do analizy mocy.

Wśród procedur planowania i narzędzi do integracji z większymi sieciami znalazł się algorytm wykorzystujący RES w tradycyjnym narzędziu wspomagającym rozbudowę sieci. Z powodzeniem zastosowano go w hiszpańskiej sieci testowej, gdzie uzyskano znaczny spadek kosztów w porównaniu z brakiem inwestycji w rozproszone wytwarzanie energii.

W ramach projektu SINGULAR powstały nowe modele i narzędzia dla sieci energetycznych, a także rozwiązania rynkowe. Otworzą one drogę ku powszechnej integracji i wykorzystaniu RES w odizolowanych sieciach energetycznych, co jest ważne dla przyszłego zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Kraje uczestniczące w projekcie SINGULAR są w wysokim stopniu uzależnione od importu paliw do produkcji energii elektrycznej. Omawiany projekt przyczyni się do ograniczenia importu paliw i związanych z tym kosztów produkcji energii, przynosząc korzyści narodowym gospodarkom.

 

© Unia Europejska 2017. Źródło: CORDIS