Projekty nowych rozporządzeń dotyczących energetyki prosumenckiej

21 maja 2020
Projekty nowych rozporządzeń dotyczących energetyki prosumenckiej

W dniu 15 maja br. Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekty trzech nowych rozporządzeń regulujących szczegółowo zasady funkcjonowania energetyki prosumenckiej.

Są to projekty:

  • rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym – rozporządzenie to ujednolica szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, ustala warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji, jak również dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. W rozporządzeniu rozstrzyga się m.in., że przy określaniu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, w tym na potrzeby postępowania o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, uwzględniana będzie moc znamionowa czynna podana przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego.

 

  • rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej – rozporządzenie to określa szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji oraz bilansowania przez operatorów systemów elektroenergetycznych danych pomiarowych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej, po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. Rozporządzenie ustala również sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej przez sprzedawcę, uwzględniające rodzaj taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej.

 

  • rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych – rozporządzenie to określa zakres oraz sposób dokonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania przez nich ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z ich sieci dystrybucyjnej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej oraz sposób dokonywania rozliczeń tak bilansowanej energii elektrycznej, z uwzględnieniem tzw. bilansowania międzyfazowego.

Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja br.