POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOWOLTAIKI

 

 

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest stowarzyszeniem osób fi zycznych i prawnych. Jesteśmy niezależną pozarządową organizacją non-profi t powstałą z inicjatywy dr Stanisława Pietruszko w 2005 roku. Naszą misją jest: promowanie wykorzystania słonecznej energii elektrycznej jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, doprowadzenie do wzrostu udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym Polski i poprawy stanu środowiska naturalnego, wprowadzanie fotowoltaiki do głównego nurtu badań naukowychi rozwoju technologicznego kraju oraz zapewnienie jej znaczącego udziału w życiu gospodarczym kraju. Jako uznany głos społeczności fotowoltaicznej tworzymy silną organizację.
Nasza działalność dąży do stworzenia bezpiecznych i zrównoważonych ram politycznych i prawnych dla stabilnego rozwoju fotowoltaiki, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój technologiczny, polepszenie jakości środowiska naturalnego, tworzenia miejsc pracy, itp. Od wielu lat zabiegamy o wprowadzenie taryfy stałej jako najbardziej optymalnego mechanizmu wsparcia dla PV.
Od roku 2010 domagamy się m.in.: ustanowienia celu 1,8 GWp zainstalowanej mocy PV w roku 2020 i 10 GWp w 2030 r., uruchomienia programu BiR nad przyszłościowymi technologiami ogniw fotowoltaicznych. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki utworzyło Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki i uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/27/00001/14, zostało także wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym RIS 2.14/00034/2015.

 

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

(Polish Society for Photovoltaics)

PV POLAND

ul. Prałatowska 5 lok. 50

03-510 Warszawa

tel. 22 679 88 70

kom. 605 099 781

pietruszko@pv-polska.pl

www.pv-polska.pl