Recykling odpadów fotowoltaicznych

30 grudnia 2019
Recykling odpadów fotowoltaicznych

W ramach finansowanej ze środków unijnych inicjatywy opracowano metody odzyskiwania cennych materiałów z odpadów fotowoltaicznych (PV), takich jak krzem (Si), do ponownego wykorzystania w przemyśle.

Projekt CABRISS realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” pomógł przekształcić obowiązki prawne wynikające z dyrektywy WEEE w nowe możliwości biznesowe dzięki pionierskiemu procesowi obiegu zamkniętego opartemu na pierwiastkach takich jak ind (In), krzem (Si) i srebro (Ag), pochodzących z recyklingu, ponownie wykorzystanych i odzyskanych na potrzeby technologii fotowoltaicznych i innych zastosowań. Wspierane przez inicjatywę SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) konsorcjum składało się z 11 firm i pięciu instytutów badawczych z dziewięciu krajów UE współpracujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Symbioza przemysłowa opisuje sieć różnych organizacji wspierających ekoinnowacje, długoterminowe zmiany kulturowe oraz usprawniających procesy biznesowe i techniczne. Zespół projektu CABRISS opracował ten proces, dostarczając surowce jako materiał wsadowy dla innych branż. Cenne materiały z odpadów fotowoltaicznych naukowcy wykorzystali w projekcie trzy różne źródła odpadów fotowoltaicznych. Pierwsze wymagało zastosowania nowatorskiej techniki delaminacji i odzyskiwania wszystkich cennych materiałów, takich jak Ag, In, Si oraz szkło o wysokiej czystości, z cienkiej folii fotowoltaicznej wycofanej z eksploatacji oraz modułów fotowoltaicznych na bazie Si. Drugie obejmowało wykorzystanie odpadów stałych z produkcji technologii fotowoltaicznych zawierających mieszaninę połamanych płytek krzemowych i ogniw. Ostatnim źródłem jest suchy proszek będący odpadem z produkcji technologii fotowoltaicznych, określany jako opiłki, odzyskany z materiału utraconego podczas procesu cięcia. Partnerzy projektu skorzystali z technologii laserowej do otwierania cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych bez uszkodzenia, dzięki czemu uzyskali wyższą wartość szkła pochodzącego z recyklingu. Takie podejście pozwoliło na wysokowartościowy i wysokowydajny recykling modułów fotowoltaicznych (cienkowarstwowych i krzemowych) oraz umożliwiło ekonomiczny odzysk wszystkich materiałów do ponownego wykorzystania.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika