Ruszyły nabory wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów priorytetowych

28 listopada 2022
Ruszyły nabory wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów priorytetowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach dwóch programów priorytetowych.

Programy dedykowane są przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadającym tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 30.04.2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program „Przemysł energochłonny – OZE”

Program przewiduje wsparcie na inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

Intensywność dofinansowania:

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Premia do 30 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych,
  3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny – OZE – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Program „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

Program przewiduje wsparcie na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Do dofinansowania w ramach programu priorytetowego zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  1. złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;
  2. inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).

Intensywność dofinansowania:

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Premia do 20 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych,
  3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło; NFOŚiGW

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika