Rynek prosumencki ważnym elementem realizacji celu OZE

12 marca 2018
Rynek prosumencki ważnym elementem realizacji celu OZE

Rynek prosumencki został zorganizowany przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2016 roku. Od tego czasu liczba prosumentów wzrosła czterokrotnie, a łączna moc mikroinstalacji w Polsce przekroczyła już 200 MW. Ministerstwo Energii przywiązuje dużą wagę do rozwoju ruchu prosumenckiego.

Rynek ten stanowi nie tylko element realizacji celu OZE w ramach Unii Europejskiej. Jest to także jeden ze sposobów walki z niską emisją. Prosument jest świadomym uczestnikiem rynku energii i wnosi swój wkład w rozwój niskoemisyjnej części sektora oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Dotychczasowe zmiany dotyczące zawodowej energetyki nie miały wpływu na model biznesowy wytwórcy. Teraz jednak, gdy zmienia się system elektroenergetyczny – na rynku pojawia się nowa forma wytwarzania: prosument (producent i konsument).

Obecnie najwięksi polscy dystrybutorzy energii przygotowują uaktualnienie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). To dokument techniczny, zatwierdzany przez prezesa URE, określający m.in. zasady podłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii. Projekt nowelizacji IRiESD wynika ze zmian w tak zwanych „kodeksach sieciowych”, przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej i wdrażanych w poszczególnych krajach członkowskich. Niezbędne jest tu też wprowadzenie zmian odnoszących się do prosumentów. Propozycje wynikają głównie z warunków technicznych, choć być może wymagają dalszego doprecyzowania. Nowe regulacje UE zakładają dość krótki termin wdrożenia przepisów, jak również konieczność zmian w kontraktach już zawartych. Dla większych źródeł energii zmiany nie są aż tak istotne kosztowo – przy niewielkich nawet drobna modyfikacja znacząco wpływa na kalkulację rentowności przedsięwzięcia. Ministerstwo Energii uważa, że potrzebny jest konstruktywny dialog zainteresowanych stron i rozdział obowiązków adekwatny do potencjału.

Ministerstwo Energii, które nie jest bezpośrednio zaangażowane w proces zatwierdzania IRiESD (zatwierdzającym jest prezes URE) – z satysfakcją odnotowało fakt, że konsultacje zostały przedłużone, a PSE wystąpiło z inicjatywą koordynacji. Taki dialog ze stowarzyszeniami branżowymi powinien dać możliwość wypracowania kompromisu łączącego cele biznesowe z wymaganiami technicznymi sieci.

ME z zainteresowaniem będzie obserwować przebieg konsultacji. Zamierzamy wspierać ruch prosumencki, jako dający istotne podstawy do rozwoju energetyki rozproszonej, która w zasadzie już staje się ważnym komponentem sektora. Istotne jest także, aby nie powstały bariery, zwalniające rozwój tego segmentu po okresie dynamicznego rozwoju, mającego miejsce po publikacji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach z czerwca 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Energii

Fot. EnergyNat