Sejm przyjął kompleksowe regulacje dla magazynów energii

16 kwietnia 2021
Sejm przyjął kompleksowe regulacje dla magazynów energii

W czwartek 15 kwietnia 2021 roku Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego wprowadzającą kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej. Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja Prawa energetycznego znosi bariery rozwoju branży magazynowania energii w Polsce.

– Nowelizacja Prawa energetycznego otwiera możliwość wykorzystania magazynów energii w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, racjonalnie reguluje kwestię koncesjonowania, całkowicie wyłącza magazynowanie energii elektrycznej z obowiązku taryfikacji. Nie wprowadza żadnego systemu wsparcia dla magazynowania energii elektrycznej, poza obniżeniem opłaty za przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci. Dla naszego kraju otwiera się szansa na zbudowanie szeroko pojętej branży gospodarczej magazynowania energii: rozwój technologii i produktów oraz tworzenie nowych miejsc pracy – mówi Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Istotne regulacje 

Nowelizacja wprowadza jednolite definicje „magazynowania energii elektrycznej” oraz „magazynu energii elektrycznej”, które będą wykorzystane we wszystkich innych aktach prawnych. Znosi to problemy interpretacyjne wynikające z obecnej niespójności tych definicji.

Zniesione zostaje podwójne naliczanie opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu.

Magazynowanie energii zostaje objętą osobną koncesją, analogicznie jak ma to miejsce w sektorze gazu. Próg mocowy, dla którego niezbędne jest uzyskanie koncesji, ustalono na 10 MW. Wynika to z potrzeby zagwarantowania pewności świadczenia usług na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez magazyny energii elektrycznej o mocy większej niż 10 MW.

Magazyny o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW nie wymagają uzyskania koncesji. Jeżeli jednak ich moc zainstalowana jest większa niż 50 kW, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla danego obszaru. Rejestry magazynów energii elektrycznej będą obejmowały podstawowe parametry techniczne magazynów, m.in. ich pojemność.

Prosument posiadający magazyn energii elektrycznej będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podając rodzaj magazynu energii użytego w mikroinstalacji.

Nowelizacja zawiera uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Na 30 dni określony został termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

Opłata za przyłączenie magazynu energii elektrycznej będzie wynosiła połowę rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Projekt ustawy określa również warunki, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju OSD i OSD, dzięki czemu możliwe będzie uwzględnienie kosztów tej inwestycji w taryfach. Inwestycja w magazyn energii musi być uzasadniona technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, a analiza kosztów i korzyści wynikających z wykorzystania magazynu energii elektrycznej wykaże osiąganie korzyści bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Kluczowa technologia wspomagająca gospodarkę niskoemisyjną

– Nowelizacja pozwala Operatorom Systemów Dystrybucyjnych i Operatorowi Systemu Przesyłowego traktować inwestycję w magazyny energii jako alternatywę dla rozbudowy sieci. Wpłynie to pozytywnie na zakres prowadzonych inwestycji w sieć, często znacząco skracając czas inwestycji, dzięki prostszemu i krótszemu procesowi inwestycji w magazyn energii w porównaniu do przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci – komentuje Adamska.

Magazyny energii elektrycznej są niezbędne, aby zapewnić odbiorcom czystą i bezpieczną energię. Wspomagają wykorzystanie źródeł odnawialnych oraz stabilizację sieci. Polityka UE w zakresie energii i klimatu postrzega magazyny energii jako kluczową technologię wspomagającą gospodarkę niskoemisyjną, przeznaczając znaczące środki na projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe.

– Nowelizacja Prawa energetycznego dająca zielone światło dla rozwoju magazynowania energii w Polsce stanowi szansę na rozwój innowacyjnych rozwiązań przez polskie przedsiębiorstwa i dołączenie do światowej branży we wczesnym etapie jej rozwoju – podsumowuje Adamska

Źródło: PSME