Szczególna rola fotowoltaiki w realizacji celu OZE

26 listopada 2018
Szczególna rola fotowoltaiki w realizacji celu OZE

Ministerstwo Energii oddało do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.

Rozwój OZE

Wzrost roli odnawialnych źródeł energii wynika z potrzeby dywersyfikacji bilansu energetycznego, konieczności kontrybucji w ogólnounijnym celu OZE w zużyciu energii finalnej – 32%, ale także z globalnego trendu wykorzystania tej energii przy spadających kosztach technologicznych. Polska deklaruje osiągniecie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii (w elektroenergetyce – wzrost udziału OZE, w ciepłownictwie i chłodnictwie – 1-1,3 pkt proc. r/r. przyrostu w udziale, w transporcie – 10% udziału w 2020 r., 14% w 2030 r.) w 2030 r. Znaczna część mocy wytwórczych OZE zainstalowana jest w źródłach zależnych od warunków atmosferycznych, co negatywnie wpływa na pracę KSE. Jednocześnie to właśnie te źródła dają najwyższą jednostkową efektywność kosztową. Mając na uwadze spodziewany rozwój technologiczny, szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają morskie farmy wiatrowe (stosunkowo duże wykorzystanie mocy), a także fotowoltaika, której praca jest skorelowana z letnimi szczytami popytu na energię elektryczną.

Aby wykorzystać potencjał OZE w sposób bezpieczny dla systemu, powstawać będą klastry energii i spółdzielnie energetyczne, które powinny zapewnić bilansowanie na poziomie lokalnym (powiat lub 5 gmin), dzięki powiązaniu różnych technologii i możliwości magazynowania energii. Indywidulanemu wykorzystaniu OZE również powinien towarzyszyć magazyn energii, tak aby prosument zminimalizował pobór i oddawanie nadwyżek wytworzonej energii do sieci.

Mechanizmy wsparcia OZE będą w uprzywilejowanej pozycji stawiać rozwiązania zapewniające maksymalną dyspozycyjność, z relatywnie najniższym kosztem wytworzenia energii oraz zaspokajające lokalne potrzeby energetyczne.

Więcej na www.me.gov.pl