Ulga inwestycyjna na moduły fotowoltaiczne w podatku rolnym

27 czerwca 2019
Ulga inwestycyjna na moduły fotowoltaiczne w podatku rolnym

Mechanizm wsparcia dla podatników podatku rolnego, jakim jest ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), uregulowany został w art. 13 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm., dalej: „Upr”).

Powyższa ulga podatkowa odgrywa dwojaką rolę. Z jednej strony stanowi niewątpliwy czynnik zachęcający rolników do dokonywania nakładów na autonomiczne źródła wytwarzania energii, z drugiej zaś jest mechanizmem kształtowania proekologicznej i niskoemisyjnej polityki energetycznej.

Adresaci ulgi inwestycyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Upr ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego. Pojęcie podatnika podatku rolnego zostało zdefiniowane w art. 3 Upr, z którego wynika, że podatnikiem podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami gruntów;

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Z kolei przez grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym należy rozumieć grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Należy przy tym wskazać, że jeżeli powierzchnia gruntów, o których mowa powyżej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, to obszar taki uważa się za gospodarstwo rolne.

W odniesieniu do zakresu podmiotowego przewidzianej w Upr ulgi inwestycyjnej interesujące stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 1024/07. WSA uznał, że literalne brzmienie art. 13 ust. 1 i 2 Upr i wykładnia celowościowa tegoż uregulowania upoważnia do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na realizację (wybudowanie) obiektu służącego ochronie środowiska, mimo że inwestycja ta zrealizowana została na gruncie niebędącym jego własnością, w jego posiadaniu zależnym ani też w dzierżawie, jeżeli podmiot ten uiszcza podatek rolny z tytułu własności innych gruntów położonych w gminie, w której dokonano inwestycji. Powyższe stanowisko zasługuje na aprobatę, co znalazło potwierdzenie w wyroku WSA w Lublinie z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 323/07 (…)

Więcej w numerze 2/2018 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj