Ważna informacja od firmy Schüco

6 lipca 2022
Ważna informacja od firmy Schüco

Jako były producent m.in. wysokiej jakości modułów solarnych w ramach naszego obowiązku aktywnego i pasywnego monitorowania produktów stwierdziliśmy ostatnio, że niektóre moduły solarne oferowane przez naszą firmę mogą być dotknięte usterką wynikającą z wady produktu naszego poddostawcy. Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów jest najważniejszą zasadą jaką kierujemy się w naszym postępowaniu, zawsze podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby zagwarantować, że ani kupujący, ani osoby postronne nie będą narażone na szkody podczas korzystania z wyprodukowanych przez nas wyrobów.

Ze względów prewencyjnych w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy informujemy Państwa w niniejszym piśmie o wadzie modułu solarnego, która może być spowodowana wadliwą folią poliamidową pochodzącą od naszego poddostawcy, występującą na tylnej stronie modułu. Opisana poniżej wada może występować w modułach dostarczonych przez nas w latach 2010-2012.

W wyniku badań terenowych firma Schüco ustaliła, że pewien rodzaj folii poliamidowej występującej na tylnej stronie modułów, pochodzącej od określonego producenta, może ulegać uszkodzeniom, których skutkiem są pęknięcia tej folii. Zagrożenie wystąpieniem ww. uszkodzeń zależy od materiału, lokalizacji i typu instalacji, a także od innych czynników.

W szczególnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych i środowiskowych nie można wykluczyć zagrożenia życia i zdrowia w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

Ze skutkiem natychmiastowym zabrania się dotykania części instalacji solarnej, które mogą być uszkodzone z powodu opisanych powyżej wad folii, bez zastosowania środków ochrony przeciwporażeniowej opisanych poniżej.

Wadliwe artykuły

TYPY MODUŁÓW I OZNACZENIA NUMERÓW SERYJNYCH

Wada może dotyczyć folii na tylnej stronie następujących modułów solarnych, sprzedawanych przez firmę Schüco w latach 2010 – 2012:

Numer artykułu Typ modułu
259998 MPE 205 PS 05
259647 MPE 210 PS 05
259996 MPE 215 PS 05
272661 MPE 220 PS 05
271312 MPE 175 MS 05
271313 MPE 180 MS 05
271314 MPE 185 MS 05
271362 MPE 190 MS 05
271238 MPE 200 PS 05

 

WADLIWE MODUŁY O PODANYCH POWYŻEJ NUMERACH ARTYKUŁÓW MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE NUMERU SERYJNEGO.

PRZYKŁAD NUMERU SERYJNGO: 27130905500101116780

W PRZYPADKU POTENCJALNIE WADLIWYCH MODUŁÓW NA 11. MIEJSCU NUMERU SERYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ CYFRA „0“

Ważne informacje

W PRZYPADKU SAMODZIELNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI Z WYŻEJ WYMIENIONYMI MODUŁAMI SOLARNYMI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

PROSIMY O SPRAWDZANIE LUB KONTROLĘ SYSTEMU SOLARNEGO TYLKO PO SPEŁNIENIU NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO DOTYKAĆ MODUŁÓW SOLARNYCH BEZ ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ. NIE WOLNO TAKŻE DOTYKAĆ PRZEWODÓW LUB ZŁĄCZY, CZĘŚCI KONSTRUKCJI NOŚNEJ ANI INNYCH CZĘŚCI INSTALACJI SOLARNEJ BEZ PODJĘCIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DO UKŁADU SOLARNEGO NIE MAJĄ DOSTĘPU OSOBY TRZECIE NIE POSIADAJĄCE WIEDZY O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POINFORMOWAĆ PERSONEL SPECJALISTYCZNY O ISTNIEJĄCYM ZAGROŻENIU.

JEŻELI NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ BRAKU DOSTĘPU DO INSTALACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE NIE POSIADAJĄCE WIEDZY O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU, POWINNA ONA ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZDEMONTOWANA PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL, A MODUŁY SOLARNE ZUTYLIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

NALEŻY PRZEKAZAĆ NINIEJSZE OSTRZEŻENIE WSZELKIM OSOBOM, KTÓRE MOGĄ PRACOWAĆ PRZY INSTALACJI LUB MIEĆ Z NIĄ KONTAKT, BEZ JAKICHKOLWIEK WYJĄTKÓW.

W razie pytań jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem e-mail: solartf@schueco.com

Pracownik firmy Schüco skontaktuje się z Państwem, aby w razie potrzeby przekazać dalsze informacje i omówić z Państwem dalsze kroki.