Wpływ nowelizacji prawa budowlanego na realizację instalacji fotowoltaicznych

24 marca 2020
Wpływ nowelizacji prawa budowlanego na realizację instalacji fotowoltaicznych

Dnia 3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera szereg zmian w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t.j., dalej: „Pb”).

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie zmieniane są przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 t.j., dalej „Pe”) regulujące proces przyłączeniowy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji, wpływające na realizację inwestycji fotowoltaicznych.

Zmiany dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych

W stosunku do mikroinstalacji fotowoltaicznych utrzymany został brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, o ile instalacje te nie są wyższe niż 3 m. Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Pb, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW – z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana tego przepisu służy uporządkowaniu katalogu zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. W stosunku do analogicznego zwolnienia, zawartego w aktualnie obowiązującym art. 29 ust. 2 pkt 16 Pb, zmiana obejmuje różnice w zakresie stosowanej terminologii. Pojęcie „montaż” – wskazujące na realizację robót budowlanych zgodnie z art. 3 pkt 7 Pb – zostało zastąpione pojęciem „instalacja”, niestanowiącym robót budowlanych. Wyrażenie „obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” zastąpiono wyrażeniem „obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń” (…)

Pozostałe zagadnienia dotyczące mikroinstalacji tj. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wejście w życie i okres przejściowy zostaną opisane w numerze 1/2020 Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj