Założenia kolejnej nowelizacji Ustawy o OZE

31 października 2017
Założenia kolejnej nowelizacji Ustawy o OZE

Ministerstwo Energii obecnie pracuje nad kolejną nowelizacją Ustawy o OZE. Założenia nowelizacji ustawy przedstawił Maciej Kapalski z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, podczas 7. Międzynarodowej Konferencji Fotowoltaiki, która odbyła się 25 października 2017 r.

Chcemy, aby ta nowelizacja uwzględniła opinie samych wytwórców energii odnawialnej, a także przedsiębiorców, którzy chcieliby wystartować w kolejnych aukcjach lub widzą swoją możliwość uczestnictwa w systemach FiT lub FiP. Chcemy także, by regulacje wpływały na stabilność rynku OZE w Polsce i dawały jasny kierunek działania oraz wskazywały obowiązki uczestników rynku bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych – powiedział Maciej Kapalski.

Założenia nowelizacji Ustawy o OZE:

 1. Likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE.
 2. Zaproponowanie systemowych zmian wsparcia OZE polegających na wprowadzeniu – obok systemu aukcyjnego przyjaznego dla odbiorców końcowych energii – systemu FiT (ang. Feed in Tariff ) i FIP (ang. Feed in Premium) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, dedykowanego mikro- i małym instalacjom OZE wykorzystującym stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 KW.
 3. Doprecyzowanie definicji Ustawy o OZE:
 • Mikroinstalacja:

– moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 50 kW,

– moc cieplna w skojarzeniu nie większa niż 150 kW.

 • Mała instalacja:

– moc zainstalowana elektryczna większa niż 50 kW i nie większa niż 500 kW,

– moc cieplna w skojarzeniu większa niż 150 kW i nie większa niż 900 kW.

 • Hybrydowa instalacja OZE:

– zestaw co najmniej dwóch instalacji, w której żadna z nich nie przekracza 80% ogółu mocy zainstalowanej elektrycznej,

– różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV,

– o łącznym stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, większym niż 3504 MWh/WM/rok,

– na obszarze działania nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub pięciu graniczących ze sobą gmin,

– instalacje wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden lub kilka układów wyprowadzenia mocy, działający w ramach jednego lub kilku punktów przyłączenia.

 1. Wprowadzenie nowej definicji i zakresu zastosowania:
 • Modernizacja – definicja:

– realizacja inwestycji w zakresie istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii,

– rozumianej jako wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji,

– do której zastosowanie mają przepisy o pomocy inwestycyjnej zgodnie z nową regułą.

 • Modernizacja – zastosowanie:

Energia elektryczna wytworzona w zmodernizowanej instalacji OZE może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie w przypadku, gdy:

– instalacji nie przysługuje świadectwo pochodzenia w dniu złożenia oferty, albo

– nie przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego albo FIT,

– nie przysługuje prawo pokrycia ujemnego salda w ramach systemu aukcyjnego albo FIP.

W wyniku modernizacji odnawialnego źródła energii:

– nastąpiło odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, w rezultacie czego nastąpił przyrost łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub wzrost ilości wytwarzanej energii elektrycznej,

– poniesione i udokumentowane nakłady na modernizację takiej instalacji wyniosły nie mniej niż 40% kosztów kwalifikowanych wybudowania referencyjnej instalacji.

 • Modernizacja – wyłączenie:

W przypadku przeprowadzenia modernizacji instalacji, której:

 1. przysługuje świadectwo pochodzenia,
 2. przysługuje obowiązek zakupu energii w rwmach systemu aukcyjnego salda albo FiP,
 3. przysługuje prawo pokrycia w ramach systemu aukcyjnego salda lub FiP.

– w trakcie okresu przysługującego wsparcia, instalacja nie traci prawa przedłużenia okresu wsparcia obowiązującego tę instalację.

 1. Nowa reguła kumulacji pomocy publicznej.

Według przedstawiciela ME sektor PV będzie miał możliwość wykorzystania potencjału w ramach zmian regulacyjnych dotyczących definicji instalacji hybrydowej oraz w ramach klastrów energii.

Dziś można śmiało powiedzieć, że sektor PV jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającym się sektorem OZE – zaznaczył Maciej Kapalski.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika