ZE PAK otworzy Centrum Szkoleniowe OZE

4 sierpnia 2020
ZE PAK otworzy Centrum Szkoleniowe OZE

Nowe kwalifikacje zawodowe w sektorze zielonej gospodarki dla pracowników GK ZE PAK SA

Dnia 31 lipca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (ZE PAK SA) a Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Koninie (ARR SA w Koninie). Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, w jednym z najbardziej istotnych obszarów procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski, jakim jest umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego pozyskania nowych i/lub rozszerzenie dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Strony porozumienia zobowiązały się do wspólnego wypracowania formuły współpracy na rzecz stworzenia pracownikom Grupy Kapitałowej ZE PAK SA, w tym przede wszystkim osobom zagrożonym utratą pracy, możliwości dostępu do środków unijnych i/lub krajowych współfinansujących szkolenia i kursy zawodowe, w tym do projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych m.in. przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

W ramach projektu, ZE PAK SA zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE (Centrum) umożliwiającego prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane będą uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centrum Szkoleniowe OZE będzie miejscem, które będzie służyć społeczności Konina i Regionu Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy szkoleń teoretycznych i praktycznych, które będą prowadzone w ramach Centrum, będą mogli również ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie i/lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział w szczególności pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA (Grupa) zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

Stopniowe ograniczanie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego przez ZE PAK SA podyktowane jest trudnym otoczeniem rynkowym, w którym przyszło funkcjonować Spółce, a którego elementami są m. in. zaostrzające się normy emisyjne, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2,, dynamicznie rosnący import energii elektrycznej do Polski, spadek zapotrzebowania na energię elektryczną wywołany skutkami COVID-19 oraz rosnąca konkurencyjność wytwarzania energii z OZE i gazu.

Celem ZE PAK SA jest wsparcie pracowników w tym trudnym procesie, a służyć temu ma m.in. ścisła współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, wpisująca się w rozpoczęty proces Sprawiedliwej Transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej.

Pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniu i otrzymają certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szeroko pojętej Grupie Kapitałowej. Jedną z wielu możliwości pracy dla takich osób będzie montaż instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych w sieci Cyfrowego Polsatu i Plusa pod marką ESOLEO, jak również udział w projekcie związanym z budową na terenach należących do Grupy ZE PAK farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika