190 mln EUR rocznie na wsparcie małych instalacji PV we Francji

5 czerwca 2017
190 mln EUR rocznie na wsparcie małych instalacji PV we Francji

Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z zasadami pomocy państwa w UE trzy systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z małych naziemnych elektrowni wiatrowych, elektrowni słonecznych i instalacji pozyskujących gaz ze ścieków we Francji. Programy pomocowe pozwolą Francji wdrożyć i uzyskać dodatkowo ponad 17 GW energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Sektor energii wiatrowej na lądzie ma tymczasowy budżet rzędu 1 mld EUR rocznie; na system wsparcia energii słonecznej przeznaczono wstępnie budżet w wysokości 190 mln EUR rocznie, a na program rozwoju sektora instalacji pozyskujących gaz ze ścieków zarezerwowano 58 mln EUR rocznie. Działania te pomogą Francji osiągnąć założony na 2020 r. cel w postaci pokrycia ze źródeł odnawialnych 23 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Cel ten jest w pełni zgodny z priorytetami Komisji Europejskiej, aby wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii, zapewnić przemysłowi UE osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie technologii niskoemisyjnych dzięki przekształcaniu energii, a tym samym sprzyjać rozwojowi zielonych technologii i zatrudnienia.

System wsparcia energetyki słonecznej dotyczy małych instalacji fotowoltaicznych w budynkach (o mocy poniżej 100 kW). Tego typu systemy otrzymają wsparcie w postaci systemu gwarantowanych cen zakupu energii elektrycznej w ciągu 20 lat. Wartość pomocy będzie różnić się w zależności od wielkości instalacji i modelu biznesowego (instalacje dostarczające całą energię elektryczną do sieci lub instalacje produkujące część wytwarzanej energii elektrycznej na własne potrzeby). Francja spodziewa się, że w przypadku tego rodzaju dopłat można będzie uzyskać dodatkowo 2,1 GW mocy z energii słonecznej.

Fot: http://www.netbsd-france.org/

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika