Czystsze powietrze nad Częstochową

3 września 2018
Czystsze powietrze nad Częstochową

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie na projekt realizowany w formule „Słoneczna Gmina” (RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Podziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii).
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
– 124 instalacji fotowoltaicznych,
– 34 instalacji kolektorów słonecznych,
– 10 instalacji pompy ciepła.

Projekt zakłada, że Gmina Miasto Częstochowa zamontuje instalacje na nieruchomościach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wybranych do projektu wg kryteriów określonych w Regulaminie.
Zamontowane instalacje przez 5 lat od daty trwałości projektu będą własnością gminy i będą użyczane mieszkańcom. Po tym okresie nieodpłatnie przejdą na własność mieszkańców.
22 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa z firmą FlexiPower Group, w części dotycząca zaprojektowania i wykonania robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Termin realizacji umowy to 31 październik 2019 r.

Koszty całego projektu to ponad 4,5 to mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Gmina zakłada, że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja pyłu PM10 o 2,5 t rocznie oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 o 525 t  rocznie, przy produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych w wysokości 512 MWh rocznie i produkcji energii cieplnej z instalacji solarnych i pomp ciepła – 130 MWh rocznie.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika

 

Fot. Emiter