Dodatkowe 450 mln zł dla prosumentów

31 sierpnia 2023
Dodatkowe 450 mln zł dla prosumentów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwiększa budżet programu Mój Prąd 5.0 o dodatkowe 450 mln. zł. Do tej pory łącznie wypłacono ponad 2 mld zł na ponad 470 tys. wniosków złożonych przez prosumentów.

Jak informuje MKiŚ moc prosumenckich mikroinstalacji PV osiągnęła ponad 9,7 GW.

Zainteresowanie dofinansowaniem dla osób, które chcą wytwarzać energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej jest bardzo duże. Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki prosumenckiej. Dotrzymujemy słowa i dołożymy 450 mln zł do budżetu programu Mój Prąd – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

 

 

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony w kwietniu br. W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach tej edycji  beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. magazyny energii, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billingu. Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu, korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście na rozliczanie się w systemie net-billingu, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku.

Formą dofinansowania jest dotacja (grant). Początkowy budżet na realizację celu programu wynosił do 955 000 tys. zł. Jednak w  związku z bardzo dużym zainteresowaniem uruchomiono kolejne 400 mln zł, a teraz zostaje dołożone kolejne 450 mln.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2021–2023, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31 grudnia 2023 roku,

2) środki wydatkowane będą do 31 grudnia 2023 roku.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od daty zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz tego, czy mikroinstalacja była już przedmiotem dofinansowania:

  1. dla grantobiorców (wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billingu (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31 marca 2022 roku), którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  2. dla grantobiorców (wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, tzw. net-meteringiem, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej, tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania (dla grup 1 i 2) wynosi nie więcej niż 58 000 zł.

3.  dla grantobiorców (wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, tzw. net-meteringu, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z Programu Mój Prąd, pod warunkiem że:

  •  mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1 lutego 2020 roku;
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing 
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania w tej grupie wynosi nie więcej niż 54 000,00 zł.

Artykuł omawiający specyfikację urządzeń, które można zgłosić do wniosku został opublikowany w numerze 2/2023 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj.