...

Europejski program pełnego recyklingu modułów fotowoltaicznych PHOTORAMA

24 listopada 2021
Europejski program pełnego recyklingu modułów fotowoltaicznych PHOTORAMA

PHOTORAMA to finansowane ze środków Unii Europejskiej działanie innowacyjne mające na celu opracowanie nowych technologii recyklingu modułów fotowoltaicznych i odzysku surowców, realizowane przez konsorcjum 13 europejskich organizacji. Program jest realizowany w latach 2021–2024.

Najważniejszymi wspólnymi priorytetami działań na całym świecie na najbliższe dziesięciolecia jest zmniejszenie światowej emisji dwutlenku węgla i utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w tym stuleciu poniżej 2°C. Energia ze źródeł odnawialnych, a w szczególności energia słoneczna jako najtańsza alternatywa paliw kopalnych, znajduje się w czołówce technologii, które mogą sprostać tak ambitnemu wyzwaniu.

Oczekuje się, że wzrost produkcji energii słonecznej osiągnie łączną moc 2840 GW do 2030 r. i 8519 GW do 2050 r., co odpowiada osiemnastokrotnemu wzrostowi globalnej mocy w porównaniu do 2018 r. Chociaż systemy fotowoltaiczne zapewniają wytwarzanie energii o zerowej emisji przy żywotności 25–30 lat, kluczowe znaczenie cały cykl życia produktu. Chociaż na etapie produkcji zainwestowano wiele wysiłku w zmniejszenie wpływu na środowisko, koniec życia urządzeń fotowoltaicznych pozostaje głównym wyzwaniem, z którym PHOTORAMA ma zamiar poradzić sobie dzięki inteligentnym i wydajnym rozwiązaniom.

Cele projektu PHOTORAMA:

1. Opracowanie pionierskich technologii w celu wdrożenia skutecznego i niezawodnego systemu recyklingu modułów fotowoltaicznych.

2. Zademonstrowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie recyklingu z linią pilotażową, która znajduje się w TRL 7 (siódmy poziom gotowości technologicznej odpowiadający „demonstracji prototypu w środowisku operacyjnym”).

3. Zademonstrowanie pełnego obiegu poprzez ponowne wprowadzenie rzadkich materiałów jako surowców wtórnych do międzysektorowego łańcucha dostaw.

4. Promowanie na rynku technologii rozwiązań PHOTORAMA jako zrównoważonych dla środowiska.

5. Wzmocnienie działań w zakresie gospodarki odpadami w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP).

Ogólna koncepcja PHOTORAMA (zarządzanie odpadami fotowoltaicznymi – zaawansowane technologie odzyskiwania i recyklingu surowców wtórnych z modułów wycofanych z eksploatacji) polega na rozwijaniu i demonstrowaniu nowych ekosystemów innowacji prowadzących do opracowania udanych i konkurencyjnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zrównoważonych rynków surowców i materiałów wtórnych w Europie. Uczestnicy konsorcjum przewidują przemysł o obiegu zamkniętym, który połączy sektory od zbiórki surowca wtórnego po produkcję gotowego wyrobu. Globalna i systemowa wizja zakłada ponowne wprowadzenie do branż surowców odzyskanych jako nowych materiałów lub nowych produktów, dzięki czemu powstaną międzysektorowe łańcuchy wartości.

W tym celu PHOTORAMA utworzy pełną pilotażową linię zarządzania, obejmującą wszystkie niezbędne, powiązane ze sobą kolejne etapy: od automatycznego demontażu, poprzez inteligentną separację, po innowacyjne odzyskiwanie metali z ogniw słonecznych (Si, Ag, In, Ga). Aby zamknąć ten obieg, wszystkie frakcje komponentów fotowoltaicznych będą bezpośrednio odzyskiwane jako zasoby energetyczne, a następnie ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi jako surowiec do budowy nowych modułów fotowoltaicznych lub innych nowych produktów. Podstawową strategią jest opracowanie globalnego programu recyklingu, starannie uwzględniającego wymiar ekonomiczny, środowiskowy i społeczny (świadomość).

PHOTORAMA zademonstruje, w jaki sposób w Unii Europejskiej recykling urządzeń fotowoltaicznych może przyczynić się do opracowania modeli cyrkularnych dla surowców poprzez sprostanie wyzwaniu, jakim są odpady fotowoltaiczne, biorąc pod uwagę i wykraczając poza obowiązujące prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska. Odzyskiwanie wysokiej czystości (98–99,99%) cennego srebra (Ag) oraz krzemu (Si), indu (In) i galu (Ga) zwiększy globalne przychody branży. Zademonstruje to nowe możliwości innowacji w zakresie ponownego wprowadzenia ich do przemysłu fotowoltaicznego lub nowych zastosowań rynkowych (np. produktów typu spin-off). Powstający sektor recyklingu fotowoltaiki stanie się kluczowym graczem w szerszej gospodarce surowcami o obiegu zamkniętym.

Przewidywane skutki projektu PHOTORAMA

1. Wymierne zwiększenie wydajności i efektywności (zakres, wydajność, jakość i selektywność odzyskiwania surowców) pozyskiwania surowców wtórnych.

2. Odblokowanie znacznej ilości różnych drugorzędnych surowców, które są obecnie wykorzystywane w niedostatecznym stopniu w UE, a tym samym skuteczne wprowadzenie ich do obiegu zamkniętego w gospodarce.

3. Poprawa wydajności w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przez cały cykl życia produktu.

4. Poprawa rentowności i potencjału rynkowego, rozszerzenie działalności UE, tworzenie wartości dodanej i nowych miejsc pracy.

5. Wysunięcie UE na czoło w przetwarzaniu surowców, recyklingu i rozwiązaniach społecznie innowacyjnych.

Źródło: https://www.photorama-project.eu/

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika