Finansowanie inwestycji w OZE dla rolników

12 stycznia 2024
Finansowanie inwestycji w OZE dla rolników

Od 25 stycznia 2024 r. rolnicy zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

 • A – budowa nowych biogazowni rolniczych,
 • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem),
 • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

  Inwestycje w gospodarstwach rolnych obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

  Dla kogo?

  O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (zwanym dalej Regulaminem).

  Na co może zostać przyznana pomoc

  Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:

  1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
  2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
  3. magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
  4. pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt.1
  5. systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1-4.

   

  W ramach interwencji będą wspierane operacje:

  1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  2. które będą realizowane bez podziału na etapy;
  3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
  4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
  5. które są związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,
  6. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu PV spełniającego warunki określone w załączniku nr 6 do Regulaminu,
  7. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW,
  8. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie,
  9. w których, w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej, a pojemność wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) będzie nie mniejsza niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej PV wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5,
  10. które będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,
  11. w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,
  12. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

  Wysokość wsparcia finansowego

  Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:

  1. formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
  2. wysokości do 65%.

  Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Źródło: www.gov.pl

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika