Inspekcje i konserwacje instalacji fotowoltaicznych

23 lipca 2019
Inspekcje i konserwacje instalacji fotowoltaicznych

Dokumentacja instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych powinna zawierać: wyniki powykonawczego, okresowego i kontrolnego sprawdzenia bezpieczeństwa, prawidłowego  funkcjonowania, weryfikację właściwego (zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa) doboru elementów instalacji i ich wykonania.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.) Art. 5. 1.: Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: (…)3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego(…).

Spełnić należy wymagania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania i inne wymienione w ustawie.

Przepisy techniczno-budowlane, o których mowa w Ustawie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W części dotyczącej instalacji elektrycznych, w § 180, czytamy m.in.:

Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych;

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Rozporządzenie ws. warunków technicznych w Załączniku nr 1 zawiera wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu. Znajdujemy tam najobszerniejszy akt prawny dotyczący instalacji elektrycznych – wieloarkuszową normę PN-HD 60346 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Norma w całości zawiera bazową, kompletną wiedzę o instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego.

Warto w tym miejscu wymienić Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Chociaż ta część nie została powołana w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia ws. warunków technicznych, dotyczy instalacji elektrycznej systemów fotowoltaicznych, doboru elementów i wyposażenia systemów  PV; dostępna jest pod adresem www.sklep.pkn.pl w wersji polskiej.

W Części 6 normy PN-HD 60364: Sprawdzanie podano wymagania dotyczące sprawdzania stanu instalacji elektrycznej niskiego napięcia, zakresu oględzin i prób po zakończeniu budowy, przebudowy lub remontu instalacji, jednak przed przekazaniem do eksploatacji (sprawdzanie odbiorcze), a także w trakcie jej użytkowania (sprawdzanie okresowe). Definiuje pojęcia związane z kontrolą stanu instalacji (…)

Więcej w numerze 2/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj

Fot. Wrocławska Elektrownia Słoneczna