Lepsza integracja rozproszonych odnawialnych źródeł energii

18 kwietnia 2017
Lepsza integracja rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Wobec stale rosnącej produkcji energii odnawialnej, naukowcy z unijnej inicjatywy zbadali, jak włączyć ją do sieci dystrybucji energii, nie pogarszając niezawodności ani jakości zaopatrzenia.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu IGREENGRID (Integrating renewables in the European electricity grid) skupili się na wynikach głównych europejskich operatorów systemów dystrybucji (DSO) w sześciu projektach demonstracyjnych. Projekty te dotyczyły integracji rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (DRES) w sieciach niskiego i średniego napięcia.

Aby móc przeprowadzić znaczącą integrację DRES z sieciami dystrybucji, partnerzy projektu zidentyfikowali bieżące przeszkody prawne, techniczne i ekonomiczne. Każdy z DSO zidentyfikował problemy, którym trzeba będzie sprostać przy implementacji inteligentnych rozwiązań zaproponowanych przez tych sześć projektów. Zaprojektowano kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do oceny bieżących i przyszłych projektów dotyczących integracji DRES oraz ilościowego określenia korzyści z implementacji poszczególnych rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych.

Bazując na obliczeniach KPI, zespół IGREENGRID, biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy i ograniczenia, wybrał najbardziej obiecujące rozwiązania. Następnie przeanalizował najbardziej obiecujące rozwiązania na poziomie UE, poprzez symulację reprezentatywnych sieci, dostarczonych przez każdego z DSO.

Aby umożliwić integrację DRES, naukowcy przekazali politykom zestaw wytycznych. Celem było przezwyciężenie problemów integracji i implementacji najbardziej obiecujących rozwiązań. Wytyczne umożliwiają ocenę rozwiązań zaproponowanych przez najodpowiedniejsze projekty badawcze, dostarczając wiedzy know-how oraz wniosków. Przedstawiono zalecenia dotyczące zasad i kryteriów właściwego zarządzania systemami dystrybucji, wymogów technicznych DRES, wymogów względem wytwórców osprzętu i firm dostarczających technologii, metodyki i narzędzi do tworzenia dokładnych ocen technicznych oraz ekonomicznych.

Uczestnicy projektu IGREENGRID podzielili się wiedzą i propagowali najlepsze praktyki w identyfikacji potencjalnych rozwiązań na rzecz skutecznej integracji DRES. Pomoże to zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym poprawi jakość życia obywateli UE.

© Unia Europejska 2017. Źródło: CORDIS

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika