Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

2 stycznia 2017
Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Energii. Skorzystają z niego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej.

6 grudnia 2016 r. został zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020. Dzięki temu możliwe jest stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii.

Pojęcie „pomoc zwrotna” to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność w porównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. W przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne, np. większą oszczędność energii).

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane beneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach:

  • działanie 1.2 – Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa: wsparcie w ramach pomocy zwrotnej ok. 618 mln zł;
  • poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym: wsparcie w ramach pomocy zwrotnej ok. 930 mln zł.

Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu do wspierania projektów w ramach poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł przewiduje się na II kwartał 2017 r.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowltaika