Polecenie zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych

20 października 2023
Polecenie zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 8 października 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej  przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. 

Właściciele Instalacji PV, które zrealizowały Polecenia, mają co do zasady prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A., o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30 ust. 5 i 6 ww. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że Rekompensata będzie wypłacana na analogicznych warunkach i zasadach, które zostały określone dla redysponowania nierynkowego Instalacji PV mającego miejsce w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. oraz 2 lipca 2023 r.  z zastrzeżeniem, że z uwagi na wejście w życie ww. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulega wzór Wniosku o wypłatę Rekompensaty .

Właściciele Instalacji PV, którzy złożyli już odpowiednie upoważnienia dla OSD oraz dla Zarządcy Rozliczeń S.A. do przekazywania stosownych informacji i danych do PSE S.A. w związku z poprzednimi redysponowaniami nierynkowymi Instalacji PV, nie muszą ponownie przekazywać tych upoważnień.

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zwracają także uwagę, że w dniu 7 września 2023 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2023.1436), w rezultacie której na podstawie art. 93 ust. 18 tej ustawy, z zastrzeżeniem ustępu 19, wytwórca ma obowiązek w terminie 14 dni od daty wydania polecenia [o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy – Prawo energetyczne] poinformowania operatora, do którego sieci jest przyłączony, czy i jaka część zredukowanej energii powinna zostać rozliczona w danym systemie wsparcia. W przypadku nieprzekazania przez wytwórcę powyższej informacji w terminie 14 dni od daty wydania polecenia, zredukowana energia nie zostanie zaliczona do realizacji zobowiązania wynikającego z danego systemu wsparcia, a tym samym nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu rekompensaty finansowej w części dotyczącej utraconych przychodów ze zbycia świadectw pochodzenia.

Źródło: PSE

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika