Rada UE zaakceptowała wprowadzenie ustawodawstwa wyjątkowego dla OZE

3 stycznia 2023
Rada UE zaakceptowała wprowadzenie ustawodawstwa wyjątkowego dla OZE

W dniu 22 grudnia 202 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła rozporządzenie mające na celu przyspieszenie wydawania pozwoleń na projekty związane z energią odnawialną.

Nowe tymczasowe przepisy wprowadzają maksymalne terminy na wydawanie zezwoleń wymaganych do instalowania urządzeń wykorzystujących energię słoneczną, do rozbudowy istniejących elektrowni wykorzystujących energię odnawialną i wprowadzania pomp ciepła. Zakładają też, że takie projekty leżą w nadrzędnym interesie publicznym.

Państwa członkowskie porozumiały się, że wydawanie zezwoleń nie przekraczałoby trzech miesięcy. W niektórych przypadkach projekty związane z energią słoneczną nie będą objęte wymogiem przeprowadzenia specjalnej oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną o mocy do 50 kW, w tym przez osoby produkujące energię na własne potrzeby, brak odpowiedzi ze strony właściwych organów w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku oznacza, że zezwolenie zostało wydane – pod warunkiem że utrzymane zostaną stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci.

Rada porozumiała się co do maksymalnego terminu sześciu miesięcy na wydawanie zezwoleń na projekty dotyczące rozbudowy, w tym przeprowadzenie wszelkich istotnych ocen oddziaływania na środowisko. W przypadku gdy rozbudowa nie prowadzi do zwiększenia mocy elektrowni o ponad 15%, zezwolenia na połączenia sieciowe będą wydawane w ciągu trzech miesięcy.

Rada postanowiła, że planowanie, budowa i eksploatacja obiektów i instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych są uznawane za leżące w nadrzędnym interesie publicznym. Pozwoli to tym projektom korzystać z uproszczonej oceny w odniesieniu do określonych wymogów środowiskowych przewidzianych w odpowiednich unijnych dyrektywach. Państwa członkowskie dodały też opcję, by stosowanie tych przepisów ograniczało się do określonych części ich terytorium, rodzajów technologii bądź projektów.

Rada uzgodniła, że czas potrzebny do budowy lub rozbudowy obiektów, ich podłączeń do sieci i niezbędnej infrastruktury sieciowej nie powinien się liczyć do ustalania terminów. Wyjaśnia się także, że państwa członkowskie mogłyby dodatkowo skracać terminy na wydawanie zezwoleń.

Rada zgodziła się umożliwić państwom członkowskim stosowanie nowych przepisów w odniesieniu do obecnie toczących się procedur wydawania zezwoleń.

Rozporządzenie będzie obowiązywać przez 18 miesięcy. Po tym okresie Komisja oceni, czy należy przedłużyć okres jego obowiązywania.

Źródło: Rada Europejska

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika