Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez Prezesa URE

5 kwietnia 2018
Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez Prezesa URE

Dnia 30 marca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia Ministra Energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy.

Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE SA z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dotyczące planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na uzupełnienie braków formalnych wniosku o rejestrację, przewiduje szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, a także zawiera wzór umowy mocowej.

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 Ustawy o rynku mocy w dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się proces certyfikacji ogólnej, do której obowiązek przystąpienia mają wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW (art. 11 Ustawy o rynku mocy). Do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana) bez względu na wielkość mocy osiągalnej, z zastrzeżeniem że w takim przypadku – by kontynuować uczestnictwo w rynku mocy – konieczna jest agregacja tych jednostek do mocy powyżej 2 MW na etapie certyfikacji do aukcji. Warto także przypomnieć, że wzięcie udziału w certyfikacji ogólnej wszystkich innych jednostek jest tylko ich uprawnieniem, jednak bez tego działania podmioty te nie będą mogły wziąć udziału w dalszych procesach rynku mocy.

Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez PSE SA.

Certyfikacja ogólna w roku 2018 rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 29 maja. Dzieli się na cztery procesy:

  1. Proces składania wniosków – w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 12 kwietnia włącznie. W tym czasie użytkownicy składają wnioski o wpis do rejestru.
  2. Proces oceny wniosków – do 1 maja 2018 r. W ramach tego procesu dokonywana jest weryfikacja złożonych wniosków.
  3. Proces uzupełnień wniosków – dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5 Ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.
  4. Proces reklamacyjny – po odrzuceniu wniosku wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez PSE SA. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w okresie od 22 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. Dotyczy tylko odrzuconych wniosków.

Więcej w Komunikacie Prezesa URE

Fot. Corab