System opustów dla prosumentów biorących udział w projektach parasolowych do 2023 roku

17 listopada 2021
System opustów dla prosumentów biorących udział w projektach parasolowych do 2023 roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w porozumieniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych opracowało propozycje rozwiązań, które umożliwią skuteczną realizację już rozpoczętych tzw. projektów parasolowych. Z proponowanych rozwiązań może skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.

Dnia 15 listopada 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska spotkał się z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich, aby omówić zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych. Spotkanie było kontynuacją prowadzonego od kilku tygodni dialogu z przedstawicielami urzędów miast i gmin.

Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w Parlamencie, by jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie tzw. „programy parasolowe”, mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie – podkreślił wiceminister Zyska w rozmowie z przedstawicielami samorządów.

Podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ) inicjatywy oraz propozycje nowych rozwiązań skierowane są do całego sektora. Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i branży to bardzo ważny sygnał, który podkreśla gospodarczy wymiar odnawialnych źródeł energii.

Dlatego tak ważne jest by prowadzić dialog i wspólnie wypracowywać rozwiązania wspierające nie tylko cały sektor OZE, ale także naszych obywateli, którzy zdecydowali się podjąć działania  – dodał wiceminister Zyska.

Zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem, osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża nadzieję, że to rozwiązanie uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

Projekty parasolowe to wyodrębniona forma projektów w regionalnych programach operacyjnych. Są one objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. Ich beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji) są mieszkańcy danej gminy.

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

Źródło: MKiŚ