Rewolucja dla prosumentów

5 listopada 2021
Rewolucja dla prosumentów

Kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia zasady rozliczeń prosumentów

W dniu 29 października 2021 r., w ekspresowym tempie, Sejm przyjął kolejną w tym roku nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw). Nowelizacja ta przynosi wręcz rewolucyjne zmiany dla prosumentów rozliczających się tzw. opustem (netmetering).

Co się zmieni?

Zmiany wprowadzane nowelizacją polegają na przejściu z saldowania ilościowego energii elektrycznej wprowadzanej do i pobieranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumenta (w stosunku ilościowym 1 do 0,7 przy mikroinstalacji większej niż 10 kW oraz w stosunku ilościowym 1 do 0,8 przy mikroinstalacji nie większej niż 10 kW) na saldowanie wartością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej wobec energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez prosumenta. Istota zmiany sprowadza się do tego, że wartość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci będzie obliczana w inny sposób niż wartość energii elektrycznej pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzanej będzie niższa niż wartość energii pobranej z sieci. Prosument będzie w konsekwencji taniej sprzedawał 1 kWh swojej energii wytworzonej w mikroinstalacji, a drożej kupował 1 kWh energii od sprzedawcy.

Kogo dotknie zmiana zasad rozliczeń?

Ta zmiana ma dotknąć wszystkie mikroinstalacje, które rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej od 1 kwietnia 2022 r. Mikroinstalacje, w których energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci po raz pierwszy do dnia 31 marca 2022 r. zachowają prawo do rozliczenie opustem (netmetering) na dotychczasowych zasadach. Prawo do rozliczenia opustem zapewnione zostało także dwóm grupom mikroinstalacji, które z przyczyn niezależnych od prosumentów nie rozpoczną produkcji energii elektrycznej do 31 marca 2022 r.:

  • z rozliczenia opustem skorzysta prosument energii odnawialnej, którego mikroinstalacja zostanie przyłączona do sieci po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia złożonego u operatora systemu elektroenergetycznego w terminie do 31 marca 2022 r.
  • z rozliczenia opustem skorzysta również prosument energii odnawialnej, którego mikroinstalacja zostanie przyłączona do sieci do 31 marca 2022 r., ale wprowadzenie energii elektrycznej do tej sieci z takiej mikroisntalacji nastąpi po raz pierwszy dopiero po 31 marca 2022 r.

Przewidziany został również okres przejściowy (od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.) dla instalacji, w których energia elektryczna zostanie wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po raz pierwszy w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. W okresie tym sprzedawca dokonywać będzie rozliczenia opustowego ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji lub małej instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7,
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Co jeszcze się zmieni?

Nowelizacja poszerza grupę prosumentów dodając, obok prosumenta energii odnawialnej, nowe rodzaje podmiotów wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby: prosumenta wirtualnego energii odnawialnej oraz prosumenta zbiorowy energii odnawialnej.

  • prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy
  • prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Przemysław Kałek

Radca prawny