Zatrudnienie w unijnym sektorze energii odnawialnej – informacja Komisji Europejskiej

25 maja 2022
Zatrudnienie w unijnym sektorze energii odnawialnej – informacja Komisji Europejskiej

Produkcja i wykorzystanie energii odpowiadają za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE). Dekarbonizacja systemu energetycznego ma zatem kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych jest niezbędna do oczyszczenia systemu energetycznego UE. Jednocześnie zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym przyniesie korzyści obywatelom poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w różnych sektorach, kierowanie dialogiem między społecznościami, stwarzanie możliwości wyrównania szans na rynku pracy i większej integracji wspólnot w sektorze energetycznym.

Rosnący rynek

Celem UE w zakresie energii odnawialnej na 2020 r. było osiągnięcie co najmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym koszyku energetycznym UE. W 2018 r. ustalono nowy cel na 2030 r. wynoszący 32%. Wraz z Europejskim Zielonym Ładem Komisja zawiesiła przed sobą poprzeczkę jeszcze wyżej i zasugerowała w lipcu 2021 r., by zwiększyć cel w zakresie odnawialnych źródeł energii dla wszystkich krajów UE do 40%. Ten wniosek jest obecnie opracowywany przez Parlament Europejski i Radę.

Obecnie większość miejsc pracy w sektorze energetycznym UE jest związana z konwencjonalnymi źródłami energii, takimi jak ropa naftowa, gaz, węgiel i energia jądrowa. Technologie czystej energii stają się jednak dynamicznym obszarem inwestycji i zatrudnienia, co prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy także w sektorach pokrewnych, takich jak budownictwo i produkcja. Niektóre sektory i regiony w UE będą potrzebowały czasu, aby przejść na nowe odnawialne źródła energii i spróbować, tam gdzie to możliwe, przenieść swoje kompetencje i umiejętności. To już się dzieje w regionach węglowych UE. Komisja Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu pomoc i wsparcie sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, zarówno w UE, jak i na Bałkanach Zachodnich i na Ukrainie, na ich drodze do dekarbonizacji.

Ze względu na długoterminowy cel UE, jakim jest neutralność klimatyczna i jej niedawne zobowiązanie do zmniejszenia zależności od importowanych paliw, sektor energii odnawialnej w UE będzie się rozwijał, i to znacznie szybciej, niż pierwotnie planowano. Już w 2020 r. obroty przemysłu związanego z energią odnawialną w krajach UE-27 wyniosły około 163 mld euro, co stanowi wzrost brutto o około 13,7 mld euro w porównaniu z 2019 r. (+9,2%).

Wśród odnawialnych źródeł energii fotowoltaika, wiatr i bioenergia to już dojrzałe branże i znaczący pracodawcy zarówno na świecie, jak i w UE. W 2020 r. 24% całkowitego zatrudnienia w UE w sektorze energii odnawialnej było związane z pompami ciepła (318 tys. miejsc pracy), następnie 22% z biopaliwami (238 tys. miejsc pracy) i 21% z energią wiatrową (280,4 tys. miejsc pracy), a w sektorach okołobranżowych zatrudnionych było bezpośrednio lub pośrednio 1,3 mln osób. Stanowiło to wzrost zatrudnienia brutto o 65 tys. miejsc pracy (5,2%) w okresie od 2019 do 2020 r. Czterema największymi krajami pod względem zatrudnienia były Niemcy (242,1 tys. miejsc pracy, 18% wszystkich miejsc pracy w UE związanych z odnawialnymi źródłami energii), Francja (164,4 tys. miejsc pracy, 13%). ), Hiszpania (140,5 tys. miejsc pracy, 11%) i Włochy (99,9 tys. miejsc pracy, 8%).

Jakie są miejsca pracy w energetyce odnawialnej?

W nadchodzących latach więcej osób przejdzie do sektorów pracy związanych z technologiami energii odnawialnej, ale jak będą wyglądać te miejsca pracy? Aby wysunąć na pierwszy plan produkcję energii odnawialnej i płynące z niej korzyści na poziomie ekonomicznym, społecznym i przemysłowym, Dyrekcja Generalna Komisji ds. Energii uruchamia serię wideorelacji osób dzielących się swoimi doświadczeniami z pracy w różnych rodzajach energii odnawialnej w całej UE.

Seria zatytułowana „Ludzie z energią” została zapoczątkowana w maju 2022 r. wywiadem wideo z Mairead Hogan, która pracuje jako bioinżynier w elektrowni wiatrowej w Irlandii.
Seria ta przyczynia się do ukazania znaczenia równego i integracyjnego wymiaru dla powodzenia transformacji energetycznej. W 2019 r. mężczyźni stanowili 80% całkowitej siły roboczej w unijnym sektorze energetycznym. Aby zwiększyć zróżnicowanie płci i przyczynić się do dywersyfikacji siły roboczej w tym sektorze, w październiku 2021 r. Komisja ustanowiła platformę równości dla sektora energetycznego, która skupia zainteresowane strony z sektora energetycznego zaangażowane w równość i włączenie społeczne.

Do końca czerwca ukaże się kolejny film prezentujący elektryka pracującego na farmie fotowoltaicznej w Polsce. W ślad za nim pojawią się inne przykłady, w tym burmistrz szwedzkiego miasta, technik w elektrowni wodnej w Austrii, włoski rolnik produkujący biogaz i pracownik platformy offshore w pobliżu Wysp Kanaryjskich. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, podzielają swój entuzjazm, ambicje i nadzieje związane z różnymi instalacjami energii odnawialnej w całej Europie, przyczyniając się do czystszego i bezpieczniejszego systemu energetycznego dla wszystkich obywateli UE.

Prosumenci energii odnawialnej

Społeczności energetyczne zostały po raz pierwszy wymienione w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków ”, przyjętym w 2019 r. i mającym na celu organizowanie zbiorowych działań energetycznych, które umożliwiają obywatelom aktywne uczestnictwo w przejściu na czystą energię. Podkreślono ich rolę w zwiększaniu lokalnej akceptacji projektów dotyczących energii odnawialnej oraz angażowaniu ich w zużycie i produkcję energii odnawialnej, czyniąc z nich prosumentów energii.

Do 2050 r. połowa obywateli UE może produkować nawet połowę energii odnawialnej w UE. Poza tym, że stają się producentami, ludzie w społecznościach energetycznych mają potencjał dostarczania bezpośrednich korzyści innym obywatelom poprzez zwiększanie efektywności energetycznej, obniżanie rachunków za energię elektryczną (w obecnym środowisku wysokich cen) i tworzenie lokalnych miejsc pracy. Jednocześnie przyczyniają się do przyciągania prywatnych inwestycji w lokalne projekty czystej energii.

W kwietniu 2022 r. Komisja uruchomiła inicjatywę „Repozytorium społeczności energetycznych”, a ściśle powiązana inicjatywa „Wiejskie centrum doradcze społeczności energetycznej” zostanie uruchomiona w czerwcu 2022 r. Projekty społeczności energetycznych przyczynią się do rozpowszechniania najlepszych praktyk i zapewnią pomoc techniczną dla rozwoju konkretnych inicjatyw wspólnot energetycznych w całej UE.

Źródło: ec.europa.eu

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika