Magazyny energii w instalacjach fotowoltaicznych

20 marca 2017
Magazyny energii w instalacjach fotowoltaicznych

W Ustawie o OZE pozycja, jaką przypisano magazynom energii elektrycznej, sprowadzona została do wsparcia instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnego źródła energii. Dotyczy to także instalacji fotowoltaicznych. Magazyny energii nie pełnią samodzielnej funkcji, lecz są częścią instalacji wytwórczej. Jest to konsekwencja definicji instalacji odnawialnego źródła energii, ujętej w art. 2 pkt 13 tej ustawy („instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także połączony z tym zespołem magazyn energii”). Według tej definicji magazyn energii musi być połączony z taką instalacją – jako jej funkcjonalna część wchodzić w jej skład. Definicja ta podkreśla wymóg połączenia magazynu energii z zespołem urządzeń wytwórczych.

Połączenie to należy rozumieć jako rzeczywiste połączenie fizyczne. Skutkiem tej definicji jest to, że magazyn energii może przechowywać wyłącznie energię elektryczną wytworzoną w instalacji, której jest częścią, nie jest samodzielnie funkcjonującą instalacją – ani technicznie, ani gospodarczo. Oznacza to też, że w celu budowy i korzystania z magazynu energii wystarczające jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii. A jeśli instalacja wytwórcza jest mikroinstalacją, dla której nie jest konieczne pozyskanie koncesji, zainstalowanie magazynu energii również nie będzie wymagać wystąpienia o zgodę administracyjną.

 

Więcej w numerze 1/2017 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj wersję papierową lub elektroniczną.