Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

26 listopada 2021
Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że 26 listopada br. Izba zdecydowała wnieść do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Projekt ustawy wprowadza m.in. definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku: elektroprosument, elektroprosument zbiorowy, elektroprosument wirtualny i agregator sprzedaży. Wszyscy elektroprosumenci mają się rozliczać w stosunku ilościowym 1 do 1  –  ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci na własne potrzeby. Elektroprosument i sprzedawca będą mogli  także ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe.

Elektroprosument będzie miał prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej, w którym pobiera energię elektryczną, moc przyłączeniową instalacji  odnawialnych źródeł energii nieprzekraczającą łącznie 100 kW. W zakresie pobranej energii elektrycznej  podlegającej rozliczeniu i magazynowanej w magazynach energii nie będą naliczane opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjne. Wprowadzona ma być też 30% ulga w opłatach dystrybucyjnych dla instalacji z magazynami energii. Ma ona być zachętą do instalowania takich magazynów. Jak wskazali w uzasadnieniu projektodawcy, będzie to korzystne dla spółek dystrybucyjnych ponieważ ograniczy to wymianę energii poprzez sieć ponieważ elektroprosument zużyje więcej wytworzonej przez siebie energii. Ponadto elektroprosument będzie ponosił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci. „Rezygnacja z zasady pokrywania części opłat sieciowych przez spółkę obrotu prowadzi do stworzenia możliwości rozdzielenia umowy sprzedaży energii od umowy dystrybucyjnej. Klient sam będzie decydował, jaką woli formę umowy” – wskazano w uzasadnieniu.

Celem projektu jest m.in. rozciągniecie zasad dziś obejmujących tylko prosumentów na elektroprosumentów zbiorowych i wirtualnych po to, aby  rozszerzyć grupę, która mogłaby swoimi działaniami uczestniczyć w transformacji energetyczno-klimatycznej i osiągać z tego tytułu przychody. „Podnoszoną tezę jakoby sam opust jako taki, jako rozliczenie „w naturze”, był sprzeczny z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad  rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE, należy uznać za błędną, ponieważ w proponowanych rozwiązaniach nie jest on jedyną formą rozliczeń – prosument może także zdecydować się na rozliczenie pieniężne, aby np. funkcjonować w ramach rynków energii czy elastyczności” – podkreślili autorzy projektu w uzasadnieniu. „Jednakże rozwiązanie typu kupno-sprzedaż z reguły wiąże się dla prosumenta z licznymi dodatkowymi opłatami i podatkami, np. VAT od energii kupowanej, akcyza i dlatego w ustawie postuluje się, jako modelowe, przyjęcie opustu 1 do 1, mającego dziś uzasadnienie rynkowe, ale z perspektywą – zmiany ustaleń pomiędzy spółką obrotu i prosumentem gdy zmieni się sytuacja na rynku” – wskazali projektodawcy.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r., co – zdaniem jej autorów  – ma zapewnić zachowanie odpowiedniej vacatio legis.

Źródło: Senat