Planowane ułatwienia w procesie przygotowania projektów PV

3 sierpnia 2023
Planowane ułatwienia w procesie przygotowania projektów PV

Rząd planuje ułatwienia dla inwestorów w instalacje fotowoltaiczne. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wzmocnienia potencjału i szybkości rozwoju OZE w Polsce konieczne jest m.in. redukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Konieczność taka identyfikowana jest również na poziomie międzynarodowym, a promocja powstawania instalacji odnawialnych źródeł energii, staje się zagadnieniem istotnym tak w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej pn. REpowerEU, jak i wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

W przypadku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko istnieje potrzeba dokonania zmian w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii dla tych inwestycji, których cechy przedsięwzięć, ich lokalizacja i rodzaj potencjalnego oddziaływania uzasadnia rezygnację z obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do takich inwestycji należą w szczególności instalacje fotowoltaiczne realizowane poza obszarami cennymi przyrodniczo. Wprowadzenie odpowiednich zmian powinno przełożyć się na zwiększenie tempa rozwoju tego rodzaju OZE, co pozytywnie wpłynie na możliwości uzyskania odpowiedniego poziomu produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym kraju. Proponowana zmiana ma także na celu usunięcie istniejących obecnie wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności dotyczących sposobu obliczania powierzchni zabudowy dla systemów fotowoltaicznych.

Usunięcie systemów fotowoltaicznych z zabudowy przemysłowej i magazynowej, w celu przeniesienia do nowo utworzonego rodzaju przedsięwzięć z odrębnie ustaloną dla instalacji fotowoltaicznych wartością progu (powierzchni zabudowy). Następnie dookreślenie sposobu ustalania powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz podwyższenie ich wartości dla przedsięwzięć tego typu realizowanych na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo. Aktualna wartość powierzchni zabudowy, której osiągnięcie powoduje konieczność uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych wynosi:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Jak informuje KPRM Oczekiwanym efektem rekomendowanych zmian jest zliberalizowanie przepisów polegające na zniesieniu wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostających bez wpływu na środowisko, przez wykluczenie ich z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartej w zmienianym rozporządzeniu. Ograniczenie barier prawno-administracyjnych przyczyni się do ułatwienia realizacji tych inwestycji.

Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu Radzie Ministrów jest Ministerstwo Klimatu i  Środowiska.
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM został wyznaczony na IV kwartał 2023 r.

Źródło: KPRM

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika