Opłacalność inwestycji PV w systemie aukcyjnym

18 lipca 2019
Opłacalność inwestycji PV w systemie aukcyjnym

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników, za te najbardziej wpływające na ekonomikę inwestycji można uznać wielkość nakładów inwestycyjnych jakie zostaną poniesione na realizację projektu oraz aukcyjną cenę sprzedaży energii (cena z jaką dany projekt wygrał aukcję).

Cena aukcyjna

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Opłacalność ekonomiczna

W celu wizualizacji wpływu tych dwóch czynników na okres zwrotu z inwestycji (DPBP- zdyskontowany okres zwrot) autorzy raportu: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019” w oparciu o rozkład danych z rynku uzyskanych od inwestorów i danych URE, przeprowadzili analizę wrażliwości dla 1 MW elektrowni fotowoltaicznej, finansowanej w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych, dla różnych kosztów inwestycyjnych (CAPEX) odpowiednio w wysokości: 2,5 mln zł/MW, 2,8 mln zł/MW i 3,0 mln zł/MW oraz różnej wysokości ceny sprzedaży energii z wygranej aukcji.

Okres zwrotu

Zdyskontowany okres zwrotu może wynosić ok. 10 lat (przy obecnie najniższych nakładach inwestycyjnych – 2,5 mln zł/MW oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej – 385 zł/MWh, cenie z wygranej aukcji), co pozwala na spłatę kredytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok. 10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Na wykresie zaznaczono średnią cenę z III aukcji z 2018 r. dla instalacji fotowoltaicznych, która wyniosła 352 zł/MWh. Dodatkowo zaznaczono cenę referencyjną sprzedaży energii z 2019 r., która wynosi 385 zł/MWh. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, w dalszym ciągu przy średniej cenie sprzedaży energii z 2018 r. inwestycje te mogą być opłacalne (okres zwrotu dla CAPEX 2,8 mln zł wynosi ok. 15 lat). Inwestycje mogą być szczególnie korzystne ekonomicznie dla tych inwestorów, którym uda się zrealizować inwestycje po niższym koszcie inwestycyjnym, co jest bardziej prawdopodobnie w przypadku inwestorów z pakietami większej liczby projektów oraz oczywiście dla tych, którym uda się wygrać z jak najwyższą ceną.

W symulacjach wykorzystano autorską „Prognozę cen energii elektrycznej do 2040 roku” opracowaną przez IEO do analizy tzw. ujemnego salda. Prognozy cen energii i planowane zmiany w ustawie o OZE, jeśli chodzi o bilansowanie ujemnego i dodatniego salda, mogą pozwolić inwestorom na poprawę uzyskanych w symulacji wyników ekonomicznych, także przy niższej cenie poaukcyjnej.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika