REPowerEU: Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego

12 grudnia 2022
REPowerEU: Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego

W dniu 9 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wraz z podmiotami przemysłowymi, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami i innymi odpowiednimi stronami zainicjowała działanie Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego (European Solar Photovoltaic Industry Alliance).

European Solar Photovoltaic Industry Alliance ma na celu zbudowanie odporności i strategicznej autonomii europejskiej fotowoltaiki (PV). Sojusz zidentyfikuje bariery, szanse i możliwości inwestycyjne, pomoże ograniczyć ryzyko związane z dostawami dla Europy poprzez zapewnienie dywersyfikacji dostaw, bardziej zróżnicowany kierunkowo import i zwiększenie skali produkcji innowacyjnych, zrównoważonych ogniw fotowoltaicznych w UE. We wspólnym oświadczeniu Komisja i sygnatariusze Sojuszu określają najpilniejsze priorytety na rok 2023.

Kluczowe dla UE osiągnięcie celów REPowerEU – ponad 320 GW nowo zainstalowanej mocy fotowoltaicznej do 2025 r. i prawie 600 GW do 2030 r. będzie odbywać się poprzez zwiększenie krajowych mocy wytwórczych. Nowy Sojusz poparł działania zmierzające do osiągnięcia 30 GW europejskich zdolności produkcyjnych do 2025 r. Osiągnięcie tego celu przyniosłoby Europie 60 mld EUR PKB rocznie i stworzyłoby ponad 400 tys. nowych miejsc pracy. Sojusz opracuje i wdroży strategiczny plan działania oparty na zapewnieniu możliwości inwestycyjnych dla rozwoju europejskich instalacji fotowoltaicznych poprzez mapowanie możliwości inwestycyjnych i tworzenie ciągów projektów finansowanych przez banki.

Plan działania zakłada udział prywatnych inwestycji w celu opracowania i komercjalizacji innowacyjnych, konkurencyjnych produktów fotowoltaicznych wyprodukowanych w Europie. Priorytetem będzie praca nad dostosowaniem inwestycji unijnych, krajowych i prywatnych, w tym krajowych planów odbudowy oraz zwiększanie odporności łańcucha dostaw. Ponadto zakłada tworzenie otoczenia sprzyjającego europejskiej branży fotowoltaicznej poprzez eliminację barier, uproszczenie procedur wydawania pozwoleń, zapewnienie dostaw surowców i komponentów potrzebnych do produkcji.

Sojusz będzie również wspierać zrównoważony rozwój i obieg zamknięty w całym łańcuchu wartości fotowoltaiki, identyfikować wiodące innowacje, wspierać badania poprzez finansowanie ze środków UE. Prowadzone będą prace nad rozwiązaniem problemu niedoborów siły roboczej i kwalifikacji w sektorze. Działania sojuszu pomogą stymulować popyt poprzez zachęcanie do stosowania kryteriów pozacenowych w działaniach publicznych. Kolejny kierunek roboczy to dywersyfikacja dostaw i budowanie odporności w łańcuchu dostaw. W celu dalszego zmniejszenia obecnej zależności Europy konieczne jest znajdowanie alternatywnych dostawców, kooperantów i odbiorców za pośrednictwem istniejących i przyszłych partnerstw, dialogów i forów handlowych.

Komisja sprawuje polityczne przywództwo w Sojuszu, nadzoruje i pełni rolę moderatora. Sekretariat jest prowadzony przez EIT InnoEnergy dzięki dobrym doświadczeniom w organizacji Batteries Alliance.

Tło działań

W październiku 2022 r. Komisja zatwierdziła utworzenie nowego europejskiego sojuszu branżowego wspierającego unijną strategię rozwoju energii słonecznej. Strategia jest istotnym elementem planu REPowerEU, który określa, w jaki sposób masowo zwiększyć i przyspieszyć produkcję energii odnawialnej w Europie, w celu odzyskania niezależność od rosyjskich paliw kopalnych i zwiększenia odporności europejskiego systemu energetycznego.

Źródło: Komisja Europejska                                                               Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika